Kategoria: INWESTYCJE

Prace remontowo-modernizacyjne trzech pułtuskich zabytków, które powstawały na przestrzeni kilku epok, w okresie od XVI do XIX stulecia, są już bardzo zaawansowane i powoli a systematycznie zmierzają ku końcowi. Chronologicznie rzecz ujmując, najstarsze są piwnice pod „Wzgórzem Abrahama”, potem piwnice pod Ratuszem i wreszcie kamienica przy ulicy Rynek 13. Przyczytaj więcej…

Rozpoczęły się prace w zakresie realizacji projektu zagospodarowania terenu Pasażu Krzysztofa Klenczona w dolnej jego części, nieobjętej dotychczas zagospodarowaniem w 2019 roku. Projekt ten zakłada, że wschodnia część pasażu służyć będzie mieszkańcom jako obszar zieleni publicznej wzdłuż pieszego traktu komunikacyjnego. Nie przewidziano w tym miejscu zmiany sposobu użytkowania, a jedynieczytaj więcej…

28 kwietnia Gmina Pułtusk przekazała plac budowy wykonawcy inwestycji pn. „Budowa Przedszkola w miejscowości Przemiarowo”. Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku z puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznano na ten cel 4 mln zł.Ruszy więc wkrótce długo wyczekiwana budowa nowoczesnego dwuoddziałowego przedszkola w Przemiarowie o powierzchni zabudowy 587 m², kubaturzeczytaj więcej…

Kolejnym obszarem, który ma być poddany zagospodarowaniu i dodaniu nowej funkcji, nad którym trwają prace projektowe w ramach trzeciego etapu zadania pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku” jest teren amfiteatru wraz z wzbogaceniem Parku Narutowicza o nowe funkcje. W ramach pierwszego etapu realizacji stref zieleni w parku Narutowicza uporządkowanoczytaj więcej…

Przypomnijmy, że budowa ulicy Granicznej częściowo wpisuje się w zadanie pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”. Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków przydzielanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przez Samorząd Województwa  Mazowieckiego. Zadanie znajdujeczytaj więcej…

Bardzo szybko przeprowadzone zostały prace przygotowawcze na rzecz od dawna oczekiwanej przebudowy ulicy Ogrodowej. Zakres planowanych robót obejmuje położenie nawierzchni asfaltowej i budowę chodników z kostki brukowej na długości 190,93 m. W tym celu w pierwszej kolejności zostanie wykonana nowa kanalizacja deszczowa, potem nastąpi korytowanie i tworzenie podbudowy, instalacja krawężnikówczytaj więcej…

Pasaż Krzysztofa Klenczona rysunek przedstawiający mapę terenu i projekt zagospodarowania

W ramach prac projektowych nad realizacją trzeciego etapu zadania pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”, w ubiegłym tygodniu zaprezentowaliśmy Państwu wizualizację terenu Placu Piłsudskiego. Dzisiaj chcielibyśmy ukazać twórczy efekt fazy koncepcyjnej projektu zagospodarowania terenu Pasażu Krzysztofa Klenczona w części dotychczas nieobjętej zagospodarowaniem w 2019 roku.Ten teren służy jako obszarczytaj więcej…

Trzeci etap zadania pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku” będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II,  Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Ten etap jest jeszcze w fazie projektowej, a wykonawcą projektów jestczytaj więcej…

Pod koniec listopada ubiegłego roku informowaliśmy o konieczności przeprowadzenia modernizacji wysłużonego zaplecza kuchennego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki przy ulicy Tysiąclecia 14. Projekt remontu zakładał docelowe zmodyfikowanie pionu kuchennego do takiego stanu, by spełniał on standardy wyznaczone nowoczesnym stołówkom szkolnym. Niezbędne okazało się dokonanieczytaj więcej…

Fragment dokumentacji projektowej rozbudowy ronda i. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła realizację przewidzianej na ten rok inwestycji pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z drogą wojewódzką nr 618 – Rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Pułtusku wraz z rozbudową drogi krajowej nr 61 – ul. Daszyńskiego, na odcinku od ronda do skrzyżowania zczytaj więcej…