STRAŻ MIEJSKA

logo straż miejska Pułtusk

Jeżeli chcesz zgłosić interwencję telefonicznie
zadzwoń pod numer stacjonarny:
23 692 06 12

tel. kom. dostępny w godzinach urzędowania
Straży Miejskiej
510 713 731

Numer telefonu działający całą dobę
w sprawach bezpańskich zwierząt z terenu gminy Pułtusk
(nie obejmuje innych gmin z terenu powiatu)
505 013 175

Adres:
Straż Miejska w Pułtusku:
Stanisława Staszica 35
06-100 Pułtusk

Do zadań straży miejskiej należy min.: ochrona porządku publicznego na terenie gminy , a w szczególności:

a) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

b) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

c) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

d) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

e) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

f) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

g) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

h) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

i) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

j) kontrola publicznego transportu zbiorowego.