Rewitalizacja

Uchwała Nr XCVII/794/2024 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pułtusk

14 lutego 2024 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pułtusk.

Konsultacje społeczne odbywały się w terminie 10 stycznia – 14 lutego br. W czasie ich trwania zorganizowano dwa wydarzenia konsultacyjne. Były to prezentacja obszaru rewitalizacji wraz z dyskusją nt. wyznaczenia obszaru rewitalizacji (29 stycznia) oraz prezentacja obszaru rewitalizacji połączona z  warsztatami dotyczącymi problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji (30 stycznia). Obydwa wydarzenia odbyły się w Centrum Dziedzictwa Kulturowego przy ul. Rynek 13 w Pułtusku. Ponadto, w czasie trwania konsultacji prowadzono dyżury konsultacyjne w Urzędzie Miejskim w Pułtusku.

Uwagi do projektu uchwały można było składać za pośrednictwem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej oraz elektronicznej, który został udostępniony w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych tj. 10 stycznia 2024 r.

Informacji nt. procesu rewitalizacji w Gminie Pułtusk oraz prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku pod numerem telefonu 23 306 72 24 i adresem mailowym: ipsp@pultusk.pl.

Poniżej zaprezentowano raport z konsultacji społecznych, projekt przedmiotowej uchwały wraz z załącznikami oraz dokumenty, w których opisano sposób wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pułtusk.

WŁĄCZ SIĘ W PRACE NAD REWITALIZACJĄ!

POCZĄTEK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały

Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Na uwagi czekamy do 14 lutego br.

Poddany konsultacjom społecznym projekt uchwały został opracowany na podstawie raportu pt.  „Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pułtusk”. Obszar rewitalizacji koncentruje się w miejskiej części Gminy Pułtusk, która zajmuje  ok. 4 km2 (ok. 3% powierzchni gminy) i jest zamieszkiwana przez ok. 6 tys. mieszkańców, co stanowi około 25% ludności gminy.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowane jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Pułtusk oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz innych zainteresowanych podmiotów z terenu Gminy Pułtusk.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 10 stycznia 2024 r.

Termin zakończenia konsultacji: 14 lutego 2024 r.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

  1. Prezentacji obszaru rewitalizacji wraz z dyskusją nt. wyznaczenia obszaru rewitalizacji: w dniu 29 stycznia 2024 r. o godz. 16:00 w Pułtusku, ul. Rynek 13 – Centrum Dziedzictwa Kulturowego;
  2. Prezentacji obszaru rewitalizacji oraz warsztatów dotyczących problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji:  w dniu 30 stycznia 2024 r. o godz. 16:00 w Pułtusku, ul. Rynek 13 – Centrum Dziedzictwa Kulturowego;
  3. Zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej. Wypełniony formularz należy dostarczyć: drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@pultusk.pl ; drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Pułtusku, Rynek 41, 06-100 Pułtusk z dopiskiem „Rewitalizacja”; lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Rynek 41; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
  4. Zbierania uwag ustnych w czasie dyżurów konsultacyjnych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku Rynek 41; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
  5. Informacji nt. konsultacji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku pod numerem telefonu 23 306 72 24 i adresem mailowym: ipsp@pultusk.pl.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji pierwszym krokiem w pracach nad kolejnym Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Pułtusk

Rewitalizacja jest wieloletnim procesem, prowadzonym w oparciu o gminny program rewitalizacji. Pierwszym krokiem do opracowania tego dokumentu jest wyznaczenie w gminie terenów, na których społeczność lokalna zmaga się ze szczególnymi trudnościami. Na tym etapie znajdujemy się w Gminie Pułtusk. Po analizie kilkudziesięciu wskaźników dotyczących przyczyn korzystania przez mieszkańców z pomocy społecznej, poziomu edukacji, jakości środowiska, czy też lokalnej przedsiębiorczości, wyznaczyliśmy obszar, na którym będziemy od 2025 roku realizować działania z zakresu rewitalizacji. Ich celem będzie doprowadzenie do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji i jego zbliżenie do poziomu pozostałych części gminy. Na obecnym etapie konsultacji przedstawiamy Państwu zasięg obszaru rewitalizacji, który jest wynikiem diagnoz prowadzonych w ostatnich miesiącach. Przedstawiamy również raport diagnostyczny, który opisuje metodę, mierniki oraz wyniki analiz.