Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Pułtusk 13
Facebook
Facebook
YouTube

10 stycznia 2024 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Na uwagi czekamy do 14 lutego br.

W dniach 29 i 30 stycznia 2024 r. w Centrum Dziedzictwa Kulturowego przy ul. Rynek 13 odbyły się dwa wydarzenia konsultacyjne:

  • prezentacja obszaru rewitalizacji wraz z dyskusją nt. wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz
  • prezentacja obszaru rewitalizacji połączona z  warsztatami dotyczącymi problemów 

 i potencjałów obszaru rewitalizacji.

W spotkaniu udział wzięli radny Rady Miejskiej, Burmistrz Wojciech Gregorczyk, Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski, przedstawiciele jednostek budżetowych Gminy Pułtusk i spółek gminnych, pracownicy Urzędu Miejskiego w Pułtusku a także mieszkańcy miasta.

Spotkanie poprowadzili eksperci ds. rewitalizacji w osobach: Pan Andrzej Brzozowy, Pan Rafał Gajewski, Pan Darek Brzozowski którzy reprezentowali firmę Projekty Miejskie.

W trakcie debaty, która odbyła się 29 stycznia br., dyskutowano m.in. na temat ciągłości działań rewitalizacyjnych w Gminie Pułtusk, zarządzaniu realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji a także zmianach demograficznych i przestrzennych w Gminie mających wpływ na proces rewitalizacji.

 W czasie debaty wracano także do sposobu wyznaczania prezentowanych granic obszaru rewitalizacji.

Z kolei podczas warsztatów zorganizowanych 30 stycznia br. rozmawiano na temat głównych problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji. Jako główne problemy zidentyfikowano m.in. dużą liczbę osób bezrobotnych, zalewowy charakter części terenów na obszarze rewitalizacji, słabą dostępność komunikacyjną, czy też dużą liczbę źródeł ciepła na paliwa stałe.

Z kolei za potencjały uznano np. wysoką atrakcyjność turystyczną i dużą liczbę zabytków na obszarze rewitalizacji, jak również wysokie walory krajobrazowe i dostępność bazy sportowej oraz edukacyjnej.

Przypominamy, że konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji trwają do 14 lutego br.

Uwagi do projekty można zgłaszać:

  • za pośrednictwem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej oraz elektronicznej. Wypełniony formularz należy dostarczyć: drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@pultusk.pl ; drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Pułtusku, Rynek 41, 06-100 Pułtusk z dopiskiem „Rewitalizacja”; lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Rynek 41; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
  • w formie uwag ustnych w czasie dyżurów konsultacyjnych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku Rynek 41; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Informacji nt. konsultacji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku pod numerem telefonu 23 306 72 24 i adresem mailowym: rewitalizacja@pultusk.pl

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych