Szkoła Nr 1 pięknieje 2
Facebook
Facebook
YouTube

   #Mazowszedlazabytków  #Mazowszepomaga  #programywsparcia  #solidarnośćmazowiecka

Nie tak dawno został zakończony remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej od strony południowej. Budowla przeszła remont zewnętrznych ścian od frontu i obecnie nie bez kozery można powiedzieć, że zachwyca. Odzyskała swój dawny blask.


Z tym że to nie jest koniec prac, ponieważ renowacja elewacji trwa nadal, tym razem od północy. Dzięki otrzymanej od Marszałka Województwa Mazowieckiego dotacji udało się wykonać częściowo remont elewacji północnej wraz z izolacją fundamentów od strony podwórza. Cementowo-wapienne tynki zewnętrzne były w wielu miejscach odparzone i łatwo się obsypywały. Jednocześnie uwidoczniły się liczne ubytki i spękania elementów sztukatorskich oraz szpetny wygląd nawierzchni fasad obiektu, a wszystko to było spowodowane złym stanem orynnowania oraz brakiem poprawnej izolacji ścian fundamentowych.

W związku z powyższym, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom Gmina Pułtusk w miarę własnych możliwości finansowych i otrzymanych dotacji podejmuje nieustanne starania na rzecz stopniowego wykonywania robót remontowych z myślą o uporządkowaniu całości elewacji budynku.
Wykonawcą ww. fragmentu zadania pn. „Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pułtusku” była firma P.H.U. Budomur Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku. Całkowity koszt remontu elewacji północnej z izolacją fundamentów stanowił 123.025,25 zł, w tym dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniosła 99.996,60 zł.
Zważywszy na wielkość budowli i znaczne koszty prac Gmina Pułtusk podjęła kolejne zabiegi o uzyskanie wsparcia finansowego na kontynuację prac w zakresie dokończenia remontu elewacji obiektu. Został złożony kolejny wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dotację, a zatem mamy nadzieję, że może i tym razem Gmina otrzyma wsparcie finansowe na realizację robót budowlanych przy owym ponad pięciowiekowym budynku, jak wiadomo wpisanym do rejestru zabytków.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku