BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ BANER

Remont ulic staromiejskich

Bardzo szybko postępuje realizacja II etapu zadania pn. „Remont ciągu ulic Starego Miasta o długości 1523 m wraz z mostem w Pułtusku”. W tym etapie przewidziano wymianę nawierzchni chodników i jezdni z kostki betonowej na płytę i kostkę granitową w ulicach Piotra Skargi, Plac Teatralny, częściowo Świętojańska oraz Benedyktyńska, jakczytaj więcej…

Stary piec kopcący

Gmina Pułtusk prowadzi nabór uzupełniający do projektu związanego z wymianą urządzeń grzewczych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Wymiana Urządzeń grzewczych na terenie Gminy Pułtusk” mający  na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza. Istnieje  możliwość  skorzystania z dotacji na wymianę starych kotłów, wykorzystujących paliwa stałe, naczytaj więcej…

10 lipca br. w wypadku drogowym zginął w wieku 60 lat Ferenc Koncz – Członek Zgromadzenia Narodowego Węgier, były, wieloletni Burmistrz Szerencs – węgierskiego miasta partnerskiego Pułtuska. Ferenc Koncz był Burmistrzem Szerensc w latach 2010-2018. W 2018 r. zdobył mandat deputowanego do Parlamentu Węgierskiego.  Umowa partnerska pomiędzy miastami została podpisanaczytaj więcej…

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Pułtusk ulewnych opadów deszczu powodujących lokalne podtopienia, szczególnie w rejonie ul. Daszyńskiego, zgodnie z  rekomendacjami Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk, których pracami kieruje Burmistrz Miasta Pułtusk wykonano szereg prac zmierzających do ograniczenia i  zminimalizowania skutków kolejnych intensywnych opadów. W szczególności wycięto krzaki umożliwiając dojazd doczytaj więcej…

spotkanie z Marszałkiem

W czwartek, 9 lipca w Pułtusku na zaproszenie Burmistrza Wojciecha Gregorczyka, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik spotkał się z włodarzami miast – Pułtuska, Serocka – Arturem Borkowskim, Makowa Mazowieckiego – Tadeuszem Ciakiem i Przasnysza – Łukaszem Chrostowskim oraz przedstawicielami samorządu powiatu pułtuskiego: Starostą Pułtuskim Janem Zalewskim i Przewodniczącym Rady Powiatuczytaj więcej…

fontanna

Mając na uwadze troskę o zdrowie mieszkańców miasta i gminy Pułtusk oraz sytuację związaną ze stanem epidemiologicznym Burmistrz Miasta Pułtusk podjął decyzję o nieuruchamianiu w bieżącym sezonie fontanny miejskiej. Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącego funkcjonowania fontanny instalacji wodnych typu  „dry – plaża” i podobnych urządzeń zaleca się utrzymywanie w pobliżu tegoczytaj więcej…

Apelujemy o rozwa­żenie możliwości udzielenia pomocy finansowej dla miasta Jasła, które zostało dotknięte poważnymi skutkami nawałnic. W wyniku nawałnic, które przeszły przez Jasło w dniach 27 – 29 czerwca br., powstały straty, które obejmują zniszczenia, uszkodzenia, podtopienia, zamulenia i dotyczą m.in.: 70 ulic i 300 dojazdów, 12 budynków użyteczności publicznejczytaj więcej…

logo programu

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagiczytaj więcej…

W związku z ubieganiem się prze Gminę Pułtusk o środki umożliwiające zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu, 8 lipca br. Burmistrz Miasta Pułtusk podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupuczytaj więcej…