Plakat dot. Cyberbezpiecznego Samorządu. Treść plakatu: - od góry napis: Cyberbezpieczny Samorząd o projekcie Cyberbezpieczny Samorząd "Cyberbezpieczny Samorząd" to bezpośrednie wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w podmiocie. Gmina Pułtusk Wartość Projektu 904.000 zł Poniżej loga: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Dofinansowanie przez Unię Europejską, CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA
Facebook
Facebook
YouTube

Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Operacyjne zarządzanie projektem powierzono Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) – państwowej jednostce budżetowej podległej ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji – oraz Państwowemu Instytutowi Badawczemu NASK (NASK-PIB). Projekt jest odpowiedzią na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego (dalej JST) wyłaniające się z „Diagnozy cyberbezpieczeństwa” przeprowadzonej w ramach projektów „Cyfrowa Gmina”, „Cyfrowy Powiat” i „Cyfrowe Województwo”, realizowanych przez CPPC we współpracy z NASK-PIB w poprzednich latach.

Celem Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Tak postawiony cel jest szczególnie ważny w kontekście potencjalnych konsekwencji dla kierownictwa jednostki, dotyczących zaniechań w tym obszarze – wynikających m.in. z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), narażania instytucji na szkody, wstrzymania pracy urzędów, utraty danych czy mienia, ujawnienia wrażliwych danych osobom nieuprawnionym albo umożliwienia atakującym zniszczenia dokumentów lub danych.

Wartość projektu w Gmina Pułtusk: 904 000,00 zł w tym:
705 301,05 zł z budżetu UE,
144 459,25 zł z budżetu państwa,
54 239,72 zł wkład własny.