listopad 2020 (Page 3)

Jak poinformował wykonawca remontu drogi krajowej DK 61, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 8.00 zostanie zlikwidowany objazd ulic 3-go Maja i Daszyńskiego. Po tym terminie mogą jeszcze wystąpić przejściowe trudności w ruchu drogowym w okolicach skrzyżowania ulicy Warszawskiej zczytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/297/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od dnia 1 stycznia 2021 r. wyłącza się nieruchomości niezamieszkałe z gminnego systemu odbieraniaczytaj więcej…

Ulotka o segregacji odpadów

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/298/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk, dla bioodpadów stanowiących odpady komunalne wprowadza się obowiązek posiadania przez właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym pojemników na bioodpady w kolorze brązowym, a wczytaj więcej…

konsultacjeSpołeczne

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2021 z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zwany „Programem”. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowei podmioty wymienione w art.czytaj więcej…

W związku z prośbą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w sprawie rozpowszechnienia informacji o przetargu, którego przedmiotem zamówienia jest: „Wymiana pokryć dachowych w jednostkach PP Młodzieszyn, KPP Białobrzegi, KPP Pułtusk, KPP Szydłowiec – realizacja zaleceń pokontrolnych” informujemy, że więcej informacji w tej sprawie znajduje się pod adresem: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone-z Urząd Miejskiczytaj więcej…

11 listopada po zakończeniu Mszy św. w intencji Ojczyzny ks. Infułat Wiesław Kosek dokonał symbolicznego poświęcenia wyremontowanych w tym roku pułtuskich ulic staromiejskich. Ta ogromnych rozmiarów inwestycja była zadaniem dwuetapowym, realizowanym pod nazwą „Remont ciągu ulic Starego Miasta o długości 1523 m wraz z mostem w Pułtusku”. Obejmowała renowację ulic:czytaj więcej…

W związku z prośbą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w sprawie rozpowszechnienia informacji o przetargu, którego przedmiotem zamówienia jest „KPP Pułtusk – budowa nowej siedziby przy ul. Curie Skłodowskiej 3” informujemy, że więcej informacji w tej sprawie znajduje się pod adresem: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone/ Urząd Miejski w Pułtuskuczytaj więcej…

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności,czytaj więcej…

flagaPolski

Obchodzona w tym roku, 102. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę wyglądała w Pułtusku inaczej niż zwykle. Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzone w kraju obostrzenia nie zorganizowano tradycyjnej uroczystości. Jednak, aby oddać hołd pomordowanym i poległym w obronie Ojczyzny żołnierzom, którzy walczyli o niepodległą Polskę, przedstawiciele władz rządowych iczytaj więcej…

Na początku maja bieżącego roku podczas prac związanych z remontem ciągu ulic Starego Miasta w pasie jezdni ulicy Świętojańskiej, na jej odcinku między ulicą Kotlarską i Staszica, odkryto interesujące znalezisko archeologiczne – fragment XVI-wiecznego muru obwodowego. O istnieniu tego obiektu można się również dowiedzieć z mapy szwedzkiej wykonanej najprawdopodobniej wczytaj więcej…

pawełBrodzki

Poniżej apel rodziny Pawła: Drodzy przyjaciele i facebookowicze!!! Na pewno wielu z Was zna mojego męża Pawel Brodzki. Paweł jest wspaniałym człowiekiem, który nigdy nie odmawia pomocy innym. Niestety, teraz sam potrzebuje pomocy. Zachorował na COVID-19 i znajduje się w szpitalu. Wirus zajął dużą część płuc. Aby wspomóc leczenie Pawłaczytaj więcej…

W związku z niebezpiecznym wzrostem zakażeń w Polsce koronawirusem COVID-19 Gmina Pułtusk postanowiła o przystąpieniu do realizacji zakupu 7 łóżek szpitalnych oraz 8 łóżek rehabilitacyjnych, które zostaną przekazane Szpitalowi Powiatowemu Gajda-Med Sp. z o.o. w Pułtusku w celu zapewnienia jak najlepszych warunków leczenia osób chorych. Zakup ww. sprzętu został skalkulowanyczytaj więcej…

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że 16 listopada 2020 r. upływa termin płatności czwartej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego. Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Pułtusku lub na rachunekczytaj więcej…

Spis rolny jest obowiązkiem i każdy użytkownik gospodarstwa rolnego MUSI się z niego wywiązać! Warto to zrobić tym bardziej, że przy okazji można wziąć udział w licznych konkursach spisowych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Pierwsza szansa na wygraną pojawia się po zakończeniu internetowego samospisu dostępnego na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Gdy formularz spisowyczytaj więcej…

Mało kto wie, że w pierwszym projekcie poprowadzenia Kolei Nadwiślańskiej, przygotowanym w latach 70. XIX stulecia, linia kolejowa miała przebiegać przez Jabłonnę, Modlin, Serock i Pułtusk aż do Mławy. Kolej Nadwiślańska, czy może jak wówczas zwykło się mawiać – Droga Żelazna Nadwiślańska i dalej Kolej Mławsko-Kowelska miała stać się czwartączytaj więcej…