Ulotka o segregacji odpadów
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/298/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk, dla bioodpadów stanowiących odpady komunalne wprowadza się obowiązek posiadania przez właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym pojemników na bioodpady w kolorze brązowym, a w przypadku innego koloru pojemnika, oznakowanie go etykietą BIO. Pojemniki na bioodpady będą zapewnione przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. W przypadku wytwarzania większej ilości bioodpadów (powyżej 1 pojemnika), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dodatkowych pojemników. Ilość pojemników na odpady powinna odpowiadać ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców nieruchomości.

Od 1 stycznia 2021 r. bioodpady umieszczone w worku, a nie w pojemniku nie będą odbierane.

Ponadto informujemy, że od 1 listopada 2020 r. istnieje możliwość skorzystania z 15% zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących w kompostowniku przydomowym bioodpady stanowiące odpady komunalne. W tym celu należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Pułtusku korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomości, której właściciele zadeklarują posiadanie kompostownika, nie będą zaopatrzone w pojemnik na bioodpady. Z wyżej wymienionych nieruchomości bioodpady nie będą odbierane.

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod numerem tel. 23 306 72 21

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska