Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pułtusku
Facebook
Facebook
YouTube

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 5 Statutu Gminy Pułtusk, na wniosek Pana Mateusza Miłoszewskiego Zastępcy Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia  25 sierpnia 2023 r., zwołuję w dniu 31 sierpnia  2023 r. (czwartek) o godz. 14.00 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Pułtusku.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku — Sala Rady.

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pułtusku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na przekazanie dopłaty na pokrycie straty dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i nadania nazwy ulicy położonej w mieście Pułtusk.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wojewódzkiego Komendanta Policji informacji
  o kandydatach na ławników.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz