Facebook
Facebook
YouTube

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pułtusk, właściciele nieruchomości (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, zarządcy) mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego chodników położonych wzdłuż własnej nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jednocześnie zabrania się usuwania tych zanieczyszczeń na teren jezdni, gdyż takie działanie zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Właściciel, który ma obowiązek odśnieżyć i usunąć lód z chodnika, musi się liczyć z tym, że w razie wypadku na tym terenie, będzie musiał wypłacić odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie osobie poszkodowanej.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, niedopełnienie ww. obowiązku może skutkować nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku