Blok mieszkalny - wizualizacja
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje o planowanej realizacji wielomieszkaniowego budynku przy ul. T. Kwiatkowskiego w Pułtusku i związanych z tym przygotowaniach budżetu projektu i naboru najemców zdecydowanych uczestniczyć w kosztach budowy. Inwestorem jest spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, której wspólnikiem wraz z siedmioma innymi samorządami i Krajowym Zasobem Nieruchomości jest Gmina Pułtusk.

Budynek będzie położony w dogodnej lokalizacji: w pobliżu szkoły z budowanym aktualnie przedszkolem z oddziałem żłobkowym, kościoła i szpitala z dogodnym dojazdem. Przewidywany budynek będzie posiadał cztery nadziemne kondygnacje (parter i 3 piętra) i zawierał 44 mieszkania w 4 klatkach schodowych, w każdej 12 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni od 36 do 69 m2. Zakres inwestycji zawiera budowę parkingów, dojazdu, dojść i urządzenie terenu zielonego wraz z zadrzewieniem.

Planowana struktura budżetu inwestycji zakłada następujące finansowanie:

– 10 % Krajowy Fundusz Mieszkaniowy,

– od 30% do 35 % grant z rządowego Funduszu Dopłat realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wniosek Gminy,

– 30% partycypacja ( udział własny ) najemców, 

– pozostałe 25%-30% preferencyjny kredyt inwestora spółki SIM Północne Mazowsze w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Udział własny najemca będzie zobowiązany wpłacić w 3 równych ratach: pierwsza rata w chwili uzyskania przydziału, druga rata podczas trwania inwestycji i 3 rata w chwili podpisania umowy najmu lokalu. W pierwszych 15 latach najmu, najemca będzie zobowiązany oprócz czynszu spłacić preferencyjny kredyt i stanie się właścicielem.

Zasady przeprowadzenia naboru wniosków o najem lokali w budynku przy ul. T. Kwiatkowskiego regulują przepisy Uchwały Nr LXXI/603/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych oraz określenia maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w ramach inwestycji realizowanej przez „SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.” z siedzibą w Ciechanowie. Zasady te wynikają z trzech głównych ustaw: ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

W pierwszej kolejności propozycja najmu jest skierowana do osób powiązanych z naszą Gminą tj. zamieszkujących lub pracujących na jej terenie. Drugim ważnym kryterium jest wysokość dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniająca oddanie lokalu w najem. Średni miesięczny gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego nie może przekraczać określonego % poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w woj. mazowieckim, tj. aktualnie w roku 2023 następujących kwot:

  1. 6 062 zł w 1-osobowym gospodarstwie domowym tj. do 75% przeciętnego wynagrodzenia
  2. 8 486 zł w 2-osobowym gospodarstwie domowym, tj. do 105%  przeciętnego wynagrodzenia,
  3. 11 719 zł w 3-osobowym gospodarstwie domowym, tj. do 145% przeciętnego wynagrodzenia,
  4. 13 740 zł w 4-osobowym gospodarstwie domowym, tj. do 170% przeciętnego wynagrodzenia,
  5. 18 457 zł w gospodarstwie domowym większym niż 4-osobowe, powiększone o dodatkowe 35% przeciętnego wynagrodzenia na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Procedura wyłonienia najemców poprzedzana jest niniejszą informacją i apelem do osób zainteresowanych najmem z partycypacją w kosztach budowy. Osoby zainteresowane najmem prosimy o przesłanie wstępnej deklaracji w terminie do końca sierpnia br. wg załączonego wzoru na adres: um@pultusk.pl lub bezpośrednio na biuro podawcze w budynku Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41.

Nabór najemców rozpocznie się jesienią bieżącego roku, a realizacja inwestycji jest planowana w roku 2025.

Szczegółowych informacji udziela p. Marianna Bochenek tel. 23 306 72 67, kom służb. 518 499 722, e-mail: marianna.bochenek@pultusk.pl

Załączniki do informacji: