ochrona Ziemi
Facebook
Facebook
YouTube

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Pułtuska

i obszarów wiejskich gminy Pułtusk

Uprzejmie informuję, iż od dnia 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy gminy Pułtusk mają obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Wynika to zarówno z nowelizacji przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak i przepisów lokalnych, w tym Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Pułtusk.

Wszystkim nam zależy na ochronie środowiska naturalnego. W tych wartościach łączymy się z ideami wielu autorytetów i Panią Olgą Tokarczuk laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018, która pochyla się nad kondycją naszego świata.

SEGREGACJA czyli selektywne zbieranie odpadów pozwala na odzyskanie surowców przydatnych do recyklingu.  Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wyłączono odpady nadające się do odzysku.

W ramach wykonywania obowiązku segregacji należy zapewnić:

po pierwsze: gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji w odrębnym pojemniku lub worku tzw. części mokre (pojemnik przygotowany do odbioru powinien być koloru brązowego),

po drugie: wydzielenie ze strumienia odpadów surowców wtórnych (plastiku, papieru, szkła popiołu, gruzu),

po trzecie:  w pojemniku lub worku czarnym  zebrać  pozostałe odpady tzw. części suche, z których nie da się  wysegregować surowców.

Ważna jest kolejność czynności segregacji i wydzielania wymaganych frakcji. Surowce po zmieszaniu z innymi odpadami będą trudne do odzyskania i zanieczyszczą środowisko.

Stawki opłat od 1 stycznia 2020 roku, wynoszą odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym: w gospodarstwie jedno i dwuosobowym po 17 zł za osobę, w gospodarstwie trzyosobowym 15,33 zł za osobę, w gospodarstwie czteroosobowym 14,50 zł za osobę, w gospodarstwie pięcioosobowym 13,60 zł, za osobę w gospodarstwie sześcioosobowym 12,75 zł, w gospodarstwie siedmioosobowym 11,93 zł za osobę i w gospodarstwie ośmioosobowym oraz większym 11,56 zł za osobę.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące określa się w drodze decyzji administracyjnej, stosując dwukrotność opłat.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5% naliczonej opłaty ogółem dla każdego gospodarstwa domowego. Jeżeli ktoś chce skorzystać z w/w zwolnienia powinien złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty, oświadczając posiadanie kompostownika i kompostowanie bioodpadów.

Hierarchię sposobów postępowania z odpadami określają przepisy ustawy o odpadach: po pierwsze zapobieganie powstawaniu odpadów; po drugie przygotowywanie do ponownego użycia; po trzecie recykling procesy odzysku; po czwarte unieszkodliwianie. Szczegółowe wymagania przekazuję w ulotce edukacyjnej, a telefonicznie informacja jest dostępna w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku pod numerem 23 306 72 21.

Życzę Państwu udanej realizacji nowych dla nas wszystkich obowiązków.

Burmistrz Miasta Pułtusk