roznoszenie decyzji podatkowych
Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że od 9 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 r. rozpoczyna się akcja roznoszenia decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2022 na terenie miasta Pułtuska.

Natomiast na terenie gminy Pułtusk decyzje podatkowe będą roznoszone przez sołtysów danej wsi.

Zgodnie z art. 144 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa organ podatkowy doręcza pisma: – za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten organ (czyli Pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku), funkcjonariuszy celnych lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

W dni powszednie doręczanie korespondencji przez urzędnika odbywać się będzie po godzinach jego pracy.

Przy okazji wyczulamy naszych podatników na wszelkie próby oszustwa. Na żądanie podatnika doręczyciele – pracownicy Urzędu Miejskiego w Pułtusku zobowiązani są do przedstawienia identyfikatora służbowego, ponadto nie pobierają żadnych kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć przesyłkę.

Dla bezpieczeństwa swojego i mieszkańców urzędnicy będą wyposażeni w środki ochrony osobistej, takie jak maseczki. Osoby odbierające decyzje proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru i najlepiej przygotować własny długopis, celem złożenia podpisu.

W przypadku Państwa pytań lub wątpliwości prosimy konsultować się z pracownikami Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku – nr tel. 23 306 72 06 pok. Nr 6 (wymiar podatku), 23 306 72 07 pok. Nr 7 (kierownik Referatu)

Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada, jeśli ten przedłoży pisemne upoważnienie adresata przesyłki, pozwalające sąsiadowi na odbiór decyzji podatkowej.

Zachęcamy wszystkich Podatników do korzystania z bankowości elektronicznej i przypominamy, że zapłacić podatek można:

– dokonując zapłaty na indywidualne konto wskazane w decyzjach podatkowych,

– w punkcie kasowym Monetia zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku, w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku