Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W celu realizacji zadań nałożonych na wojewodów w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022” (Monitor Polski 2021 poz. 1204), Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej przesyła informacje na temat podmiotów i organizacji świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego.

Baza danych dotycząca jednostek jest zamieszczona na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie www.gov.pl/web/uwmazowiecki w zakładce: Co robimy/Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Poniżej zamieszczamy do pobrania wykazy podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na obszarze województwa mazowieckiego.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku