Konkurs na "Najładnieszy Stroik Świąteczny"
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk zaprasza do udziału w gminnym konkursie na “Najładniejszy Stroik Świąteczny”.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU „NAJŁADNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY”:

ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem konkursu „Najładniejszy Stroik Świąteczny” (zwanym dalej „Organizatorem”)
jest Burmistrz Miasta Pułtusk.

ROZDZIAŁ II – CELE KONKURSU

 1. Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia.
 2. Edukacja w zakresie poznawania obyczajów i znaczenia świątecznej symboliki.
 3. Rozbudzenie twórczej inwencji i kreatywności dzieci.

ROZDZIAŁ III – WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych Gminy Pułtusk oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku.
 2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
 3. Kategoria I – szkoły podstawowe – klasy IV-VI;
 4. Kategoria II – szkoły podstawowe – klasy VII-VIII i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku.
 5. Każda szkoła może przekazać co najmniej 20 stroików, wybranych według wewnętrznych kryteriów.
 6. Każda praca powinna zostać opisana lub oznaczona (pismem drukowanym) na trwałe przytwierdzoną informacją zawierającą: imię i nazwisko, wiek, kategorię i szkołę,
  do której uczęszcza uczestnik konkursu, a także imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca.
 7. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
 8. Wyklucza się prace zbiorowe.
 9. Prace konkursowe należy dostarczyć do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku (sekretariat), ul. Marii Konopnickiej 5, do 15 grudnia 2022 r.
  (czwartek) do godz. 14.00.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.
 11. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych na konkurs. Stroiki przekazane zostaną uczestnikom otwartego SPOTKANIA OPŁATKOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUŁTUSK.

ROZDZIAŁ IV – OCENA I NAGRODY

 1. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody w każdej kategorii.
 2.  Jury będzie zwracało uwagę na: estetykę wykonania, oryginalność kompozycji oraz samodzielność wykonania.
 3. Decyzje Jury są ostateczne.
 4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas otwartego SPOTKANIA OPŁATKOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUŁTUSK w niedzielę, 18 grudnia 2022 r. w godz. 13:30 – 15:30.  Po ogłoszeniu wyników nastąpi wręczenie nagród laureatom.

ROZDZIAŁ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostarczenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na warunki Regulaminu, a także na przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla potrzeb działalności Organizatora.
 2. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony na stronie internetowej www.pultusk.pl .

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA:

Prace konkursowe należy dostarczyć do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, do czwartku 15 grudnia br.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Wydział Promocji, Kultury i Sportu