LX sesja Radu Miejskie (ogłoszenie)
Facebook
Facebook
YouTube

Uprzejmie informuję, że zwołuję LXXI sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu
28 listopada 2022r. (poniedziałek) o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim
w Pułtusku – Sala Rady. 

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawy różne i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia maksymalnego dopuszczalnego stopnia przekroczenia normatywnej powierzchni.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 2022-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych oraz określenia maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w ramach inwestycji realizowanej przez „SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.” z siedzibą w Ciechanowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów
  i akcji przez Gminę Pułtusk.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Rynek 17 B w Pułtusku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
 16. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 17. Przedłożenie protokołów z LXVIII i LXIX sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 18. Odpowiedzi na sprawy różne i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz