Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 9 ust. 5 Statutu Gminy Pułtusk, na wniosek Pana Wojciecha Gregorczyka Burmistrza Miasta z dnia 13 stycznia 2022 r., zwołuję w dniu 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Pułtusku.

Zarządzam zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) przeprowadzenie sesji w trybie zdalnego obradowania. Uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku – Ireneusz Purgacz