Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

14 stycznia br. nastąpiło przekazanie placów budowy do realizacji III ostatniego etapu projektu pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.


III etap zadania obejmuje zagospodarowanie czterech terenów miejskich w Pułtusku:
I. zagospodarowanie terenu amfiteatru przy ul. Baltazara w Pułtusku;
II. zagospodarowanie terenu Pasażu Klenczona w Pułtusku (część od ul. 3-go Maja do schodów w kierunku ulicy Żwirki i Wigury);
III. zagospodarowanie terenu parku przy ul. Solnej w Pułtusku;
IV. zagospodarowanie terenu skweru im. Józefa Piłsudskiego w Pułtusku.

Całość przedsięwzięcia ujęta jest w budżecie Gminy Pułtusk w trzech zadaniach inwestycyjnych:
1. Strefy zielenie i rekreacji w Pułtusku;
2. Zagospodarowanie przystani miejskiej i terenu przy ul. Solnej;
3. Zagospodarowanie parków i placów miejskich poprzez wykonanie infrastruktury komunikacyjnej i rekreacyjnej.

Wykonawcami inwestycji będą firmy:

1. BAJER-OGRODY z siedzibą w Orzycu 12, 06-220 Szelków, która wykona prace na terenach:
1) amfiteatru przy ul. Baltazara w Pułtusku,
2) parku przy ul. Solnej w Pułtusku,
3) skweru im. Józefa Piłsudskiego w Pułtusku.

2. Konsorcjum Pułtuskie w składzie:
Grzegorz Czernik, przedsiębiorca działający pod nazwą Centrum Ogrodów Grzegorz Czernik
z siedzibą w Kacicach 160, 06-100 Pułtusk, NIP 5681165206, REGON 130940202,
Tomasz Paradowski, przedsiębiorca działający pod nazwą UNI-BUD Tomasz Paradowski
z siedzibą Nowym Skaszewie 5, 06-126 Gzy, NIP 5681028691, REGON 130258048,
Piotr Kalinowski, Paweł Kalinowski, Jarosław Kalinowski przedsiębiorcy działający pod nazwą
Zakład Usług Elektrycznych KALBUD S.C. Piotr Kalinowski, Paweł Kalinowski, Jarosław Kalinowski, z siedzibą w Grabówcu 87 K5,
które wykona prace na terenie Pasażu Klenczona w Pułtusku (część od ul. 3-go Maja do schodów w kier. ul. Żwirki i Wigury).

Nadzór nad robotami prowadzić będą inspektorzy nadzoru w poszczególnych branżach:
1. Elżbieta Seweryńska – Inspektor koordynujący Nadzór Inwestorski w zakresie robót budowlanych,
2. Bogdan Kędzierski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych,
3. Jarosław Klejment – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych,
4. Monika Gąsiorowska – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie zieleni.

Autorami dokumentacji projektowej są Artur Cebula i Anna Kunkel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Artur Cebula, Anna Kunkel Architekci z siedzibą przy ul. Rysia 13, Sowia Wola Folwarczna 05-152 Czosnów.

Przybliżmy pokrótce każdy z planowanych do zagospodarowania terenów:

AMFITEATR

Pierwszy etap realizacji projektu nie obejmował terenu dawnego amfiteatru, który wobec wykonanej rewaloryzacji parku Narutowicza i ukończonych prac remontowych piwnic we wnętrzu wzgórza Abrahama pozostał ostatnim elementem, który ze względu na zły stan techniczny należy niezwłocznie poddać pracom zabezpieczającym i remontowym.
Park miejski w połowie XX w. został wzbogacony o scenę plenerową z ukształtowaną amfiteatralnie na wzgórzu widownią. Schodkowa konstrukcja siedzisk wykonana została z elementów betonowych, scena i mur oporowy wieńczący amfiteatr wykonano z kamienia polnego. O ile mur nadal pełni swoją funkcję oporową, a jego stan techniczny jest dobry i nie powoduje żadnego zagrożenia, o tyle konstrukcja siedzisk jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga niezwłocznej interwencji.
Z uwagi na brak możliwości wykorzystania amfiteatru zgodnie z jego pierwotną funkcją, projekt nie przewiduje remontu obiektu, a jedynie jego zabezpieczenie i częściową rozbiórkę, aby nie stanowił on zagrożenia dla bezpieczeństwa osób odwiedzających park.
Aby relikty dawnego amfiteatru nie znikły w całości, zakłada się pozostawienie elementów, które są zachowane w dobrym stanie technicznym w tym części elementów w formie siedzisk wylewanych z użyciem kamienia polnego oraz murów oporowych zlokalizowanych u szczytu i podnóża skarpy, a także schodów, które ze względu na brak możliwości wykorzystania na terenie użyteczności publicznej nie mogą pełnić swojej podstawowej funkcji, nie posiadają bowiem minimalnych parametrów technicznych (szerokości biegu i wysokości). Pozostawione schody mogą być wykorzystane jedynie jako ewentualne przejście serwisowe do obsługi zieleni.
Projekt przewiduje zachowanie amfiteatru w rodzaju romantycznej trwałej ruiny przerośniętej zielenią.
W tym celu przewidziano nasadzenia pnączy i roślin okrywowych.
W miejscu dawnej sceny przewidziano z kolei instalację gloriety pełniącej funkcję stelażu dla pnączy, a także rolę znaku przestrzennego przy wejściu do zrewitalizowanych piwnic pod Wzgórzem Abrahama.

PASAŻ KLENCZONA w części nieobjętej zagospodarowaniem w 2019 r.

Teren służy jako teren zieleni publicznej wzdłuż pieszego traktu komunikacyjnego – pasażu imienia Krzysztofa Klenczona. Projekt nie przewiduje zmiany sposobu użytkowania, a jedynie prace związane z uporządkowaniem zieleni oraz instalację elementów wzbogacających program rekreacyjny.
Koncepcja programowo-przestrzenna przewiduje aranżację ogrodu muzycznego poprzez instalację plenerowych instrumentów muzycznych, umożliwiających zabawę w muzykowanie na wolnej przestrzeni pośród przyrody. Zamontowane zostaną instrumenty, takie jak: akadina, handpipes i bębny ze stali nierdzewnej – 3 szt. o różnej wielkości. Całość zostanie uzupełniona poprzez zastosowanie elementów małej architektury, takich jak: ławki, latarnie, trejaże i nasadzenia zieleni.
W ubiegłym roku w ciągu traktu pieszego na Pasażu Klenczona zamontowane zostały dwie drewniane pergole z wbudowanymi ławkami i obsadzone pnączami. Zamontowana została również tablica informacyjna i wykonano mural o tematyce muzycznej, nawiązujący do twórczości sławnego muzyka rodem z Pułtuska Krzysztofa Klenczona. Najbardziej reprezentatywna część pasażu dopełniona została zielenią ozdobną.

PLAC PIŁSUDSKIEGO

Teren będzie uporządkowany i zostanie wprowadzony nowy układ komunikacyjny pieszych alei na obszarze skweru. Układ alei, jak również planowane do wykonania pergole będą nawiązywały do rytmu podziałów własnościowych działek i ich zabudowy historycznej. Planowana pergola pełnić będzie funkcję stelażu dla roślin pnących oraz organizacji czasowych plenerowych ekspozycji wystaw czy też prezentacji miast partnerskich Pułtuska.
W ramach kontraktu zostaną wykonane następujące elementy zagospodarowania:
– plac zabaw z drewnianymi urządzeniami zabawowymi
– elementy ogrodu sensorycznego
– piesze nawierzchnie utwardzone wodoprzepuszczalne
– pergole, jako stelaż dla roślin pnących
– elementy małej architektury, ławki, kosze, stojaki rowerowe
– instalacja oświetlenia parkowego
– instalacja poidełka
– system nawadniania zieleni
– nowe nasadzenia i aranżacja zieleni.

Projekt zakłada rewaloryzację przestrzeni publicznej skweru z zachowaniem istniejącej zieleni.
Obecne elementy placu zabaw przewidziano do wymiany na nowe, charakterem odpowiadające historycznej tkance zabytkowego centrum miasta, głównie drewniane urządzenia zabawowe osadzone na nawierzchni bezpiecznej tj. naturalnej korze i macie gumowej przerośniętej trawą zgodnie z panującym ogólenie trendem ekologicznym.
Wykonane będą nowe nawierzchnie bezpieczne z wykorzystaniem różnych materiałów.
Ponadto przewiduje się instalację znaku przestrzennego symbolicznie upamiętniającego zabudowę południowej pierzei ulicy Kotlarskiej z synagogą. Przewidziano aranżację terenu zielonego w zarysie cienia, jaki rzucałyby budynki – gdyby wciąż istniały w tej lokalizacji w swojej pierwotnej formie.


PARK PRZY ULICY SOLNEJ – teren przystani

Planowane prace mają na celu podkreślenie walorów terenu parku jako terenu zieleni publicznej oraz punktu widokowego na rzekę, który ma służyć równocześnie jako miejsce organizacji okazjonalnych imprez plenerowych.
Pozostaje utrzymana istniejąca oś kompozycyjna na budynek przystani, przewidziano także aranżację punktu widokowego w najbardziej wysuniętym miejscu w parku na stronę wschodnią, w postaci okazjonalnie montowanej, tymczasowej sceny plenerowej (mobilnej ustawianej w zależności od potrzeb) dla organizacji miejskich imprez plenerowych. Przewidziano również złącze energetyczne pod potrzeby sceniczne.
Program rekreacyjny przewiduje wzbogacenie istniejącego programu parku o nowe elementy:
– wyodrębnione miejsce na montaż sceny plenerowej oraz widowni
– ścieżki pieszo-rowerowe w nowym układzie funkcjonalno-przestrzennym
– instalacja elementów małej architektury
– instalacja latarni parkowych
– nowe nasadzenia i aranżacja zieleni.

Gmina posiada również gotowy do realizacji projekt placu zabaw z elementami wodnego placu zabaw. Jednakże nie jest on objęty dofinansowaniem i koszt wykonania Gmina musiałaby ponieść wyłącznie z własnego budżetu. Dlatego też na tym etapie inwestycji zagospodarowania terenu przystani parku przy ul. Solnej w miejscu zaplanowanego placu zabaw pozostanie rezerwa terenowa umożliwiająca wykonanie wodnego placu zabaw w przyszłości.
Sam budynek przystani i część terenu przystani, na którym składowany jest sprzęt wodny, jest przedmiotem odrębnych opracowań, nad którymi trwają równocześnie prace projektowe.

Przypomnijmy, że założeniem programu jest dofinansowanie zagospodarowania terenów zieleni przy utrzymaniu proporcji 70% kosztów na zieleń i 30% kosztów na tzw. infrastrukturę udostępnienia zieleni (tj. ścieżki, oświetlenie, mała architektura: ławki, kosze, urządzenia siłowni plenerowej, stojaki na rowery itp.).

Prace nad realizacją III etapu zadania zaplanowane są do 15 grudnia 2022 r., ale już z niecierpliwością czekamy na efekty.

W tracie opisów przedstawiamy wizualizacje publikowane na etapie prac projektowych.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku