screen plakat
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Gmina Pułtusk zaprasza na kursy języka angielskiego oraz kursy z zakresu technik informacyjnych (ICT) realizowane w ramach projektu „Moje kompetencje – mój sukces”.

OFERUJEMY:
-180 godzinne kursy języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym
-120 godzinne kursy z technik informacyjnych (ICT) zakończone egzaminem zewnętrznym

Kursy skierowane są do wszystkich osób w wieku 25 lat i więcej mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego, zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji językowych.

Preferowane osoby:

  • o niskich kwalifikacjach
  • zamieszkujące na wsi
  • w wieku 50+
  • z niepełnosprawnością

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (lifelong learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014–2020.

Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu uczestnicy zajęć językowych, wnoszą jednorazowo bezzwrotną odpłatność w wysokości 45 zł. W przeliczeniu na liczbę godzin szkoleniowych, zaproponowana opłata wynosi 0,25 zł za godzinę. Wnoszone przez uczestników opłaty będą stanowiły wkład własny w projekcie i przeznaczone będą na częściowe pokrycie kosztów zewnętrznych egzaminów językowych.

GWARANTUJEMY
wysoki poziom merytoryczny zajęć
– grupy o małej liczbie uczestników
– kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu
– bezpłatne materiały szkoleniowe

Zapisy i informacje: Urząd Miejski w Pułtusku, Wydział Edukacji i Promocji, ul. Staszica 35, pokój nr 209, tel. (23) 306 72 68

„Moje kompetencje – mój sukces” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wydział Edukacji i Promocji