WYKAZ O PRZEZNACZENIU DO ODDANIA W UŻYCZENIE DZIAŁKI NR EWID. 62/6 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 62/7 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE 20 MIASTA PUŁTUSK
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk przeznacza do oddania w użyczenie działkę nr ewid. 62/6 oraz część działki nr ewid. 62/7 w obrębie 20 miasta Pułtusk.

Działka nr ewid. 62/6 położona w obrębie 20 miasta Pułtusk objęta jest księgą wieczystą KW OS1U/00044895/6.

Działka nr ewid. 62/7 położona w obrębie 20 miasta Pułtusk objęta jest księgą wieczystą KW OS1U/00058642/9.

W/w działki położone są na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia gruntu przeznaczonego do oddania w użyczenie wynosi ok. 0,4191 ha
(w tym powierzchnia działki nr ewid. 62/6 wynosi 0,0391 ha oraz powierzchnia części działki 62/7 przeznaczonej do użyczenia wynosi ok. 0,3800 ha)

Teren użyczony będzie na cele statutowe PTTK polegające na rozwijaniu oświaty, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska.

Czas trwania umowy użyczenia – nieoznaczony.

Wszelkich informacji dotyczących umowy użyczenia gruntu udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku (Rynek-Ratusz, pokój 5, telefon 23 306 72 05).

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury