Facebook
Facebook
YouTube

W ramach wykonywania obowiązku segregacji należy zapewnić:

krok 1: gromadzenie frakcji odpadów ulegających biodegradacji w odrębnym pojemniku lub worku (koloru brązowego),

krok 2: wydzielenie ze strumienia odpadów surowców wtórnych (plastyku, papieru, szkła popiołu, gruzu),

krok 3:  gromadzenie w odrębnym pojemniku lub worku (w kolorze czarnym) pozostałych frakcji odpadów nie zawierających surowców wtórnych ani odpadów biodegradowalnych.

Ważna jest kolejność czynności segregacji i wydzielania wymaganych frakcji. Po pierwsze zapobieganie powstawaniu odpadów; po drugie przygotowywanie do ponownego użycia; po trzecie recykling procesy odzysku; po czwarte unieszkodliwianie.

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy właściciele nieruchomości mają obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Wynika to zarówno z wrześniowej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak też z uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Pułtusk.

SEGREGACJA selektywne zbieranie odpadów jest sposobem na odzyskanie surowców przydatnych do recyklingu i polega na gromadzeniu w oddzielnych pojemnikach poszczególnych rodzajów odpadów.

Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. Surowce po zmieszaniu z innymi odpadami będą trudne do odzyskania i zanieczyszczą środowisko.

Na straganie nr 5 targowiska Rynek można w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego uzyskać dużo więcej informacji oraz przystąpić do konkursu MISTRZ SEGREGACJI.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska