Rozpoczęcie prac remontowych na ul. Traugutta (1)
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

W dniu 3 sierpnia br. dokonano przekazania terenu i placu budowy inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340811 W (ul. R. Traugutta)  wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 340475W (ul. 17 Sierpnia) w Pułtusku”.

Zgodnie z zawartą umową wykonawcą robót jest firma PDG Sp. z o.o. z siedzibą Jesionka 10 a, 09-130 Baboszewo.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę, przebiegającej przez teren zabudowany drogi gminnej – ul. Romualda Traugutta na docinku od skrzyżowania z drogą powiatową Al. Tysiąclecia do skrzyżowania z drogą krajową ul. Daszyńskiego wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 340475W – ul. 17 Sierpnia. Przebudowa w sumie obejmie odcinek o długości 661 m (od  km 0+013 do km 0+674).

Docelowo istniejąca bitumiczna nawierzchnia jezdni zostanie wzmocniona nakładką bitumiczną (ok 424 mb), natomiast w miejsce nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Zdemontowana kostka kamienna zostanie przeznaczona do wykorzystania przy planowanych remontach staromiejskich ulic P.Skargi oraz Kotlarskiej.

Szerokość oraz przekrój jezdni w ul. Traugutta pozostanie bez zmian . Zjazdy i zatoki postojowe a także  jedno bądź dwustronne chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej. W obrębie skrzyżowania z ul. 17 Sierpnia jedno z przejść dla pieszych zaplanowano jako wyniesione. Ponadto wprowadzono nowe, wyniesione przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Kombatantów. 

Wykonawca robót firma PDG Sp. z o.o. zgodnie z umową ma zakończyć wszystkie prace do lipca 2024 roku.

Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Info: Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Zdjęcia: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku