Wejście do piwnic pod Wzgórzem Abrahama
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Ideą przewodnią planowanej na ten rok inwestycji jest remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania historycznych piwnic magazynowych i korytarzy położonych wewnątrz Wzgórza Abrahama. Koncepcja zagospodarowania piwnic została wyłoniona w trybie konkursu architektonicznego w dniu
30.10.2018 roku, w której określono nowe funkcje obiektu.

Teren wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A-82.
A same piwnice wpisane są do rejestru zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie pod numerem ewidencyjnym A-310 z dnia 27.02.1997 roku.

Piwnice magazynowe i korytarze podziemne znajdujące się wewnątrz Wzgórza Abrahama są rozmieszczone na nieregularnym planie; biegną od północnej części parku im. Gabriela Narutowicza
do południowo-wschodniej części wzgórza w stronę ulicy Baltazara.

Obiekt zostanie wyremontowany oraz zaadaptowany pod potrzeby Muzeum Regionalnego w Pułtusku jako przestrzeń wystawiennicza. W budynku zaprojektowano dwie strefy wystaw – strefę wystaw stałych oraz strefę wystaw czasowych.

Inwestycja została zaplanowana w ramach realizacji projektu pn.: „Wzrost potencjału turystycznego
w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych wraz z budową schodów zewnętrznych.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych