Facebook
Facebook
YouTube

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wójtowie (burmistrzowie i prezydenci miast) mają obowiązek co roku – do 31 maja – przedstawiać radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie  działalności  wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy.

W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Pułtusk za rok 2018” mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Pułtusk. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia przyjmowane są w Samodzielnym Referacie Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41, pokój nr 15 I piętro. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Sesja Rady Miejskiej w Pułtusku planowana jest na dzień 27 czerwca 2019 r.

„Raport o stanie Gminy Pułtusk za rok 2018” oraz formularz zgłoszeniowy dostępne pod załączonymi linkami.