ul. Traugutta (zdjęcie 7)
Facebook
Facebook
YouTube

Trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340811 W (ul. R. Traugutta)  wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 340475W (ul. 17 Sierpnia) w Pułtusku”.

Przebudowa drogi realizowana jest w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wysokość uzyskanego dofinansowania wynosi 2 598 089,90 zł (80 % kosztów kwalifikowanych zadania).

Koszt prac objętych zadaniem opiewa na 3 250 000,00 zł.

Wykonawcą robót jest firma PDG Sp. z o.o. z siedzibą Jesionka 10 a, 09-130 Baboszewo.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę, przebiegającej przez teren zabudowany drogi gminnej – ul. Romualda Traugutta na docinku od skrzyżowania z drogą powiatową al. Tysiąclecia do skrzyżowania z drogą krajową ul. Daszyńskiego wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 340475W – ul. 17 Sierpnia. Przebudowa obejmuje odcinek o długości 661 m (od  km 0+013 do km 0+674).

Docelowo istniejąca bitumiczna nawierzchnia jezdni zostanie wzmocniona nakładką bitumiczną (ok. 424 mb), natomiast w miejsce nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna.

Szerokość oraz przekrój jezdni w ul. Traugutta pozostanie bez zmian. Zjazdy i zatoki postojowe a także  jedno bądź dwustronne chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej. W obrębie skrzyżowania z ul. 17 Sierpnia jedno z przejść dla pieszych zaplanowano jako wyniesione. Ponadto wprowadzono nowe, wyniesione przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Kombatantów. 

Firma PDG Sp. z o.o. zgodnie z umową ma zakończyć wszystkie prace do lipca 2024 roku.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych