Facebook
Facebook
YouTube
projekt unijny pewik

Projekt pn. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów  w mieście Pułtusk” realizowany z Działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Priorytetem realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Pułtusku  projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.

Działaniami, które przyczynią się do realizacji powyższego celu są: budowa około 11 km sieci kanalizacyjnej, modernizacja węzła osadowego na oczyszczalni ścieków  w Pułtusku oraz zakup specjalistycznego samochodu do konserwacji sieci.

Dotychczas w ramach realizowanych w projekcie zadań wybudowano ponad 8 km nowej sieci kanalizacyjnej a do końca 2020 r. zostanie wybudowanych kolejne 2,5 km. Dzięki  realizacji inwestycji ponad 800 osób zostanie podłączonych do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

 • ul. Baltazara, Wygon I, Wygon II z uwzględnieniem nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki na terenie działek w obrębie 10 i 14 w Pułtusku. Wartość inwestycji:  788.134,70 zł
 • Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego dopływ z Białowiejskiej i 17 Sierpnia oraz  przebudowa kanalizacji ogólnospławnej. Wartość inwestycji:   4.744.971,00  zł
 • Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Żwirki i Wigury i ul. New Britain, ul. Glinki.   Wartość inwestycji:  1.233.136,50 zł
 • Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza (od ul. Pana Tadeusza do skrzyżowania z GS), na terenie GS (na działkach o nr ewid. : 1/2 i 42/23 obręb 18), ul. Wiśniowa i Winogronowa. Wartość inwestycji:   2.515.350,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Śniegockiego. Wartość inwestycji:   2.312.400,00 zł

Zadania w trakcie realizacji :

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Białowiejska i ul. Zielona Dróżka wraz z przepompownią ścieków, planowane zakończenie II kwartał 2020r. Wykonawca:  MULTI – KOM Andrzej Nakielski z siedzibą w Ostrołęce. Wartość zadania:  1.888.050,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wspólna i ul. Rybitew wraz z przepompownią ścieków,  planowane zakończenie II kwartał 2020r. Wykonawca:  PLAST – BUD Z. i K. Olszewscy Sp. J. z siedzibą w  Ciechanowie. Wartość inwestycji:  2.298.870,00 zł.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pod Wróblem, planowane zakończenie II kwartał 2020r. Wykonawca: MULTI – KOM Andrzej Nakielski z siedzibą w Ostrołęce.  Wartość inwestycji:  598.000,00 zł

Oprócz wyżej wymienionych inwestycji, związanych z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, trwa realizacja zadania pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej) wraz z robotami budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku. Wykonawca: FOSTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Barczewie. Wartość inwestycji:   1.549.001,10 zł. Prace zostaną zakończone w marcu 2020 r.

Informujemy, że został wyłoniony wykonawca ostatniego z zaplanowanych w projekcie zadań na Dostawę pojazdu specjalistycznego (samochód ciśnieniowo-ssący) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnejfirmaDOBROWOLSKI Spółka z o.o. Wschowa.PWIK nie posiadało pojazdu specjalistycznego do konserwacji sieci, a jego zakup znacznie  usprawni pracę w zakresie obsługi I konserwacji sieci kanalizacyjnej.

Wartość zadania: 1.226.310,00 zł. Samochód zostanie dostarczony do PWIK do końca czerwca br.

Dla mieszkańców ulic  gdzie została oddana sieć kanalizacji sanitarnej istnieje możliwość i obowiązek wykonywania podłączeń do nowo wybudowanej sieci.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej to szansa na  likwidację zbiorników bezodpływowych, które nie zawsze są szczelne, przez co do wody i gleby przedostają się niebezpieczne i zagrażające zdrowiu substancje. Ponadto korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej ma pozytywny aspekt finansowy, bo płacimy znacznie mniej niż za wywóz ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych. Mieszkańcy, którzy  podejmą decyzję o przyłączeniu do nowo wybudowanej sieci, mają na uwadze nie tylko ochronę środowiska naturalnego, ale również troskę o zdrowie. To również fundament pod kolejne inwestycje jakimi są modernizacja dróg na terenie naszego  miasta.

Po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach objętych projektem Mieszkańcy otrzymują od PWIK Sp. z o.o. w Pułtusku plan sytuacyjny z miejscem włączenia i rzędnymi kanalizacji oraz opisaną  procedurę podłączenia do sieci. Mieszkańcy objęci są uproszczoną i mniej kosztowną procedurą podłączenia niż  przy budowie kanalizacji poza projektem.

WARTOŚĆ PROJEKTU:  20.631.562,14 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 10.714.135,32 zł

narodowy fundusz ochorny środowiska

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki inwestycyjnej w wysokości  4.298 057,00 zł  

GŁÓWNYM CELEM przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków.

WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU:

 • Długość wybudowanej  kanalizacji sanitarnej  – 10,86 km
 • Długość przebudowanej kanalizacji ogólnospławnej   –   0,25 km
 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 807 osób.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku.

Informacje na temat projektu są dostępne na stronie: www.pwikpultusk.bip.org.pl