Facebook
Facebook
YouTube

Na podstawie art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.2018 r poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały na okres 21 dni, tj. od 21.02.2020 r. do 12.03.2020 r.

Uwagi oraz propozycje zmian projektu uchwały należy składać do dnia 12.03.2020 r. w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Pułtusku ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk lub w formie elektronicznej na adres e-mail: anita.brzezinska@pultusk.pl

Rozpatrzenie złożonych uwag i propozycji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.