Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” 1
Facebook
Facebook
YouTube

Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach Osi priorytetowej V “Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 “Dostosowanie do zmian klimatu”

Całkowita wartość projektu: 514 529,35 PLN, z czego dofinansowanie z EFRR: 374 444,54 PLN

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.03.2018 r.

Bezpośredni cel projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu pułtuskiego zarówno w czasie pokoju – ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, katastrofami technicznymi, zjawiskami pogody, jak również w czasie wojny- ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach z powietrza, wystąpieniu skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony ludności poprzez natychmiastowe przekazanie sygnału, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych, zagrożenia wojennego lub wojny.

Partnerzy projektu: Projekt realizowany przez Powiat Pułtuski w partnerstwie z gminami powiatu pułtuskiego: – Gminą Pułtusk, Gminą Obryte, Gminą Pokrzywnicą.

System wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego składa się z 21 punktów alarmowych o mocy akustycznej 900 Wat. Punkty alarmowe zawierają syreny elektroniczne (zespół głośników) mocowane na masztach oraz urządzenie sterowania montowane wewnątrz budynku. Są one połączone z centralą sterującą za pomocą sieci IP oraz sygnałów radiowych. Znaczna część elementów systemu została zaplanowania na terenach przewidywanego zagrożenia powodziowego. Zbudowany system jest hierarchiczny, co oznacza, że każda Gmina ma możliwość sterowania punktami na swoim terenie, Powiat Pułtuski poprzez Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku ma możliwość sterowania wszystkimi syrenami na terenie powiatu, a Województwo Mazowieckie poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie na terenie województwa.

Poza alarmowaniem w sytuacji zagrożenia, system jest wykorzystywany w trakcie ćwiczeń i testów oraz w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń, poprzez nadawanie sygnału treningowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uruchomienie testowe systemu musi być poprzedzone podaniem stosownej informacji do publicznej wiadomości z 24 godzinnym wyprzedzeniem, za pomocą środków masowego przekazu.

Informacje na temat projektu i zamontowanego systemu znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku