Remont kamienicy Rynek 13
Facebook
Facebook
YouTube

Od ponad miesiąca nie da się nie zauważyć potężnego remontu jednej z najstarszych kamienic na pułtuskim Rynku tzw. „Trzynastki”.

Warto przypomnieć, że projekt remontu kamienicy zakłada przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyposażeniem.

Inwestycja realizowana jest w ramach  projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.

Zakres robót budowlanych do wykonania, to między innymi:

 • osuszenie murów piwnic,
 • demontaż drewnianych stropów wraz ze schodami i balkonem oraz wykonanie nowych  elementów żelbetowych,
 • wykonanie prac remontowych i wzmacniających stropu nad piwnicą,
 • przebudowę dachu wraz z wymianą pokrycia,
 • naprawa ścian i częściowe  wyburzenia ścian wewnętrznych oraz wymurowanie nowych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • prace elewacyjne,
 • prace instalacyjne i przyłącza do sieci,
 • prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne,
 • zagospodarowanie terenu,
 • wyposażenie obiektu.

Wykonawcą inwestycji jest Firma  eMPOL Jarosław Maliszewski, Sokołowo Parcele.

Koszty Inwestycji 1.877.777,77 zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych w kwocie: 1.326.838,40 zł.

Przeprowadzenie ww. prac pozwoli na odtworzenie architektonicznych walorów budynku, dostosowując go jednocześnie do nowych funkcji w nowoczesnej formie.

Centrum Kulturalne przy ul. Rynek 13 w Pułtusku będzie pełniło funkcję wystawową; będzie promowało regionalne potrawy, wyroby i sztukę Pułtuska oraz okolic.

Będzie to nowoczesny ośrodek promujący region i miejsce, gdzie okoliczni twórcy, koła gospodyń i hobbyści będą mogli wystawiać swoje wyroby, korzystać z pomocy, promocji i reklamować własne produkty. W ramach inwestycji zostanie zakupione wyposażenie Centrum, tj. witryny wystawowe, stanowiska do haftu i koronkarstwa kurpiowskiego oraz wyposażenie do prowadzenia nauki wikliniarstwa. Powstanie też multimedialna sala do edukacji artystycznej i różnego do organizowania rodzaju spotkań tematycznych.

Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Centrum  zostanie udostępnione przez 6 dni w tygodniu.

Planowane jest przeniesienie Wydziału Edukacji i Promocji z budynku przy ul. Staszica 35 w Pułtusku oraz punktu informacji turystycznej, które w ramach działań własnych będą sprawowały pieczę nad organizacją i udostępnianiem obiektu dla ww. celów.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji

Remont kamienicy Rynek
Widok od strony Rynku
Widok od podwórza
Widok od podwórza
Widok od strony Rynku sprzed 3 tygodni
KAMIENICA RYNEK 13 PODCZAS REMONTU
Widok od strony Rynku