Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk

Projekt pn.: „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 , Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe