INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pn.: „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 , Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

 

Projekt pn.: „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk” 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 , Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2016 – 31.12.2021

 

Celem projektu jest: Zahamowanie procesu degradacji obiektów zabytkowych, nadanie im nowych funkcji oraz utrwalenia ich historycznych i artystycznych walorów pozwalając na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

 
Całkowita wartość projektu: 2 049 913,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 621 927,20 PLN

 

Zakres projektu obejmuje:

  • Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego – Adaptacja Kamienicy zlokalizowanej przy Rynek 13 w Pułtusku do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych wraz z wyposażeniem
  • Stworzenie systemów IT służących zabezpieczeniom i poprawie dostępności do zasobów kultury
  • Rozwój czytelnictwa poprzez modernizację pomieszczeń Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela w Pułtusku
  • Zakup urządzenia fotowoltaicznego do ładowania urządzeń mobilnych
  • Promocja projektu