Pomoc Ukrainie 2
Facebook
Facebook
YouTube

Podczas kwietniowej Sesji Rady Miejskiej w Pułtusku (26.04.) Burmistrz Wojciech Gregorczyk przedstawił informację dotyczącą organizacji pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie gminy Pułtusk.

Od 28 lutego br. Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych prowadził rejestrację obywateli Ukrainy, którzy przybyli do  Pułtuska po dniu 24 lutego br., czyli po wybuchu wojny, co pozwoliło na gromadzenie danych umożliwiających dotarcie z pomocą oraz przekazywanie uchodźcom niezbędnych informacji. Rejestr był podstawą do opracowania codziennych raportów przekazywanych do Starostwa Powiatowego w Pułtusku, Komendy Powiatowej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Samodzielnego Referatu Edukacji Urzędu Miejskiego. Jednocześnie stanowił on źródło danych do przygotowywania i systematycznego przesyłania zapotrzebowania na środki finansowe uruchamiane z rezerwy rządowej, a po wejściu w  życiu rzeczowej ustawy – z Funduszu Pomocy. Dzięki precyzyjnemu określaniu danych środki były przekazywane w odpowiedniej wysokości i we właściwym terminie. Ułatwiło to początkowe organizowanie wraz z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 3 wyżywienia w formie obiadów dla  uchodźców, prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych przeznaczonych do zakwaterowania uchodźców deklarowanych przez mieszkańców miasta i gminy Pułtusk oraz  rozmieszczanie w nich osób zgodnie z sugestiami właścicieli, przygotowanie rezerwowych punktów kwaterowania znajdujących się w budynku miejskiej pływalni (20 osób), lokalu użytkowym przy ul. Piotra Skargi oraz w świetlicy wiejskiej w Przemiarowie (60 osób). W tym celu miejsca te wyposażono w łóżka polowe, śpiwory, koce, kuchnie gazowe i lodówki. Ułatwiło to również współpracę z Wojewodą Mazowieckim i placówkami hotelowymi (Domem Polonii, Hotelem Baltazar, Hostelem Pułtusk) w zakresie realizacji zakwaterowania, wyżywienia i sprawnego objęcia pomocą, w tym pomocą psychologiczną, ludności uchodźczej, a w szczególności przygotowanie właściwych umów, rozliczanie pobytów, wymianę informacji o  możliwościach w zakresie przyjęcia nowych osób, udzielanie pomocy medycznej, sporządzanie i przesyłanie sprawozdań niezbędnych do rozliczania przyznanych dotacji.

W okresie od 26 marca do 22 kwietnia br. Wydział Spraw Obywatelskich nadał uchodźcom 744 numery PESEL. Przy czym aktualnie zgłoszonych jako przebywających na terenie gminy Pułtusk gościmy 609 uchodźców. Każdego dnia, w okresie od 16 do 29 marca br. Wydziału Spraw Obywatelskich obsługiwał od 50 do 60 obywateli Ukrainy, a w okresie od 4 do 13 kwietnia – około 25 i od 14 kwietnia do chwili obecnej – około 10. Odbywało się to w PUNKCIE INFORMACYJNYM urządzonym w Centrum Dziedzictwa Kulturowego przy ulicy Rynek 13, w którym udzielano wszechstronnej pomocy uchodźcom m.in. przy wypełnianiu wniosków o nadanie numerów PESEL.

W gminie Pułtusk przebywa obecnie 269 dzieci, w tym 106 w wieku do 6 lat, 163 w wieku od 7 do 14 lat, ponadto 24 osoby (młodzież) w wieku powyżej 15 roku życia. W szkołach uczy się 118 uczniów, w przedszkolach – 51 (w tym 13 w przedszkolach niepublicznych). 3 dzieci ma zapewnioną opiekę w żłobku i klubie dziecięcym. 9 dzieci zgłoszono do nauki zdalnej. 26 dzieci nie jest objętych obowiązkiem szkolnym. W celu nauki języka polskiego zorganizowano 10 grup, a w każdej z nich realizowane jest po 6 godzin tygodniowo.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku wpłynęło 328 wniosków o świadczenia. Do 22 kwietnia br. Ośrodek rozpatrzył 295 wniosków o świadczenie jednorazowe 300 zł, obejmując pomocą 603 osoby, wypłacając łączną kwotę świadczeń w wysokości 180.900,00 zł. Dożywianiem w placówkach objęte zostało 67 dzieci, w tym: w szkołach podstawowych 56 – w formie jednego gorącego posiłku, w przedszkolach 10 – w formie całodziennego wyżywienia, a w żłobku 1 dziecko także w formie całodziennego wyżywienia.

Do Sekcji ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło łącznie 136 wniosków o wypłatę zasiłków rodzinnych na 219 dzieci. Świadczenia wypłacono 121 rodzinom na kwotę 48.996,00 zł dla 190 dzieci. Skierowano 2 wnioski o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i wypłacono świadczenia 2 osobom na kwotę 2.000,00 zł. Wpłynęły również 2 wnioski o wypłatę świadczenia rodzicielskiego; świadczenia przyznano 2 osobom i oczekują one na wypłatę środków. 2 osoby objęto bezpłatną pomocą psychologiczną. Do Ośrodka skierowano 10 postanowień Sądu Rejonowego w Pułtusku III Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie ustanowienia opiekuna tymczasowego. Ustanowiono 9 opiekunów tymczasowych dla 12 dzieci.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku od 25 lutego br. prowadzi zbiórkę darów dla obywateli Ukrainy, które są na bieżąco przekazywane osobom potrzebującym w ramach prowadzonych dyżurów przez pracowników Ośrodka.

Miejsce wydawania darów od 12 kwietnia br. mieści się w budynku Spółdzielni Lokatorsko-Mieszkaniowej w Pułtusku przy Alei Tysiąclecia 11. Wcześniej było ono zlokalizowane w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3. W znacznej mierze z darowizn, w tym dzięki niezwykłej hojności miasta partnerskiego Pułtuska – Ganderkesee z Niemiec, nabywano doraźnie niezbędne uchodźcom artykuły spożywcze oraz chemiczne. Ponadto ze środków uzyskanych w ramach zbiórki prowadzonej przez Zarząd Miejsko-Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku zostały zakupione artykuły pierwszej potrzeby na kwotę 1.033,73 zł. Dodatkowo pomoc rzeczową uzyskano ze zbiórek prowadzonych przez Parafię pw. św. Mateusza w Pułtusku w ramach akcji „Kosz dla uchodźców z Ukrainy” oraz Parafię pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku.

W ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Pułtusk a Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Pułtusku jedna niepełnosprawna obywatelka Ukrainy, wymagająca całodobowej opieki, została umieszczona w ww. placówce. Koszt całodziennego pobytu w ZOL-u wynosi 130,00 zł i jest pokrywany ze środków pochodzących od darczyńców. W celu uregulowania sytuacji socjalno-bytowej tej osoby do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności został złożony wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Sprawę koordynuje pracownik socjalny Ośrodka.

Do dnia 20 kwietnia br. do Urzędu Miejskiego wpłynęły 84 wnioski (w tym 70 po raz pierwszy) o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, obejmujące 349 osób. Do chwili obecnej rozpatrzono 39 wniosków na łączną kwotę 125.800,00 zł.

Od 1 kwietnia br. sprawy dotyczące zakwaterowania prowadzi Starostwo Powiatowe.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu zajmuje się szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Opracowuje i publikuje materiały informacyjne dla uchodźców. Na stronie www.pultusk.pl utworzono podstronę PUŁTUSK UKRAINIE. W Centrum Dziedzictwa Kulturowego utworzono i zapewniono funkcjonowanie PUNKTU INFORMACYJNYGO, mającego na celu wszechstronną obsługę uchodźców. Od 26 marca br. w tym miejscu obywatele Ukrainy otrzymywali kompleksowe wsparcie i informacje nt. przysługujących im świadczeń (zakwaterowania, wyżywienia, pomocy socjalnej, możliwościach otrzymania zatrudnienia, świadczeń 300+, 500+) i o sposobach załatwiania spraw socjalno-bytowych (m.in. o lokalizacji sklepów, punktów usługowych, banków, instytucji), a także pomoc w przygotowaniu wniosków. W związku z rozpoczęciem nadawania numerów PESEL ustalano kolejność przyjęć ze wskazaniem daty i godziny złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL w Wydziale Spraw Obywatelskim. Numer PESEL był wydawany w tym samym dniu, w którym przygotowano wniosek, co było rzadkością w innych gminach. W sali wielofunkcyjnej utworzono 3 stanowiska, przy których pracownicy Urzędu oraz tłumacze pomagali w weryfikacji dokumentów i przygotowaniu wniosków o nadanie numeru PESEL. Ponadto, w tym samym miejscu funkcjonowały stanowiska informacyjne: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, jak również miejscowego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapewniono też fachową opiekę i kącik zabaw dla dzieci. Działalność PUNKTU INFORMACYJNEGO była wysoko oceniana przez wielu korzystających z pomocy obywateli Ukrainy.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu włączył się również w organizację dwóch wydarzeń charytatywnych na rzecz obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie naszej gminy – koncertu PUŁTUSK UKRAINIE, podczas którego prowadzono zbiórkę rzeczową i pieniężną (zebrano 5.067,00 zł) i Kiermaszu Wielkanocnego „Solidarni z Ukrainą”, dzięki któremu uzyskano kwotę 5.596,50 zł. Oprócz efektu finansowego, stricte rzeczowego, niezwykle cennym okazał się też efekt społeczny, przy czym w tym przypadku celem była integracja społeczności lokalnej, jak również wykazanie solidarności z uchodźcami. Obydwa wydarzenia odbyły się przy pełnym wzruszeń wzajemnym zaangażowaniu w organizację i bardzo aktywnym udziale przedstawicieli społeczności ukraińskiej.
Nad podziw wymownie przyjaźń polsko-ukraińską unaocznił koncert, zrodzony z potrzeby serca, przygotowany przez społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pułtusku oraz Zespół Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” z Kijowa. Występ został zaprezentowany w szkole m.in. przed małżonką ambasadora Polski w Kijowie Bartosza Cichockiego – panią Moniką Kapą-Cichocką, dyrektorem Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w Kancelarii Prezydenta RP – panią Julią Altyńską-Grodecką oraz Prezesem Związku Polaków na Ukrainie – panem Antonim Stefanowiczem.

Pokaźną pomoc finansową na rzecz uchodźców z Ukrainy zamieszkałych na terenie gminy Pułtusk zadeklarowali przedstawiciele miast partnerskich – niemieckiego Ganderkeese i francuskiego Montmorency, co było pokłosiem zorganizowanych wideospotkań tamtejszych liderów wspólnotowych z Burmistrzem Pułtuska. Na rachunek Gminy Pułtusk wpłynęło łącznie (w trzech transzach), w przeliczeniu na polską walutę, prawie 30.000,00 ze zbiórki przeprowadzonej wśród mieszkańców Ganderkesse. Montmorency zadeklarował 4.000,00 euro.
Spółka ETI Polam przekazała na pomoc uchodźcom 10.000,00 zł, a pan Józef Łatyfowicz – 12.000,00 zł.

W ramach złożonego na początku kwietnia br. wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych na okres 6 miesięcy Urząd Miejski w Pułtusku zwrócił się o skierowanie na staż Natalii Shevchenko obywatelki Ukrainy, posiadającej Kartę Polaka,  obecnie zamieszkałej w Pułtusku. W związku z posiadanymi umiejętnościami i doświadczeniem – m.in. kwalifikacjami fotograficznymi, pracą jako fotoredaktor w różnych magazynach (m.in. VIVA!), gazetach, publikacjach internetowych oraz w czasopiśmie dla ukraińskiej diaspory w Chicago (»Час і Події«), Natalia Shevchenko rozpoczęła staż w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku.  

Burmistrz złożył serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które angażowały się dotychczas, i nadal to czynią, w niesienie pomocy przebywającym w naszej gminie i przybywającym do niej obywatelom Ukrainy.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku