Pomoc dla Ukrainy (baner)
Facebook
Facebook
YouTube

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

W związku z nowelizacją specustawy, która weszła w życie 29 kwietnia, świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski.

Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wzór wniosku o świadczenie pieniężne również określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek,
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek,
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania,
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL,
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia,
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie,
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek,
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia,
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

W wypełnianiu wniosków pomocy udziela pani Justyna Ostrowska – Pułtusk, ul. Rynek 13, pokój nr 1.

ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o świadczenie pieniężne i karta osoby przyjętej do zakwaterowania:

Urząd Miejski w Pułtusku