Kwalifikacja wojskowa
Facebook
Facebook
YouTube

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2022 r. o  przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r., kwalifikacja dla mieszkańców gminy Pułtusk zostanie przeprowadzona w dniach 1 – 15 czerwca 2022 r.

Kwalifikacja wojskowa w 2022 r. obejmuje:

  • 1) mężczyzn urodzonych w 2003 roku;
  • 2) mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • 3) kobiety urodzone w latach 1998-2003, które posiadają kwalifikacje przydatne do  czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym, lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w  szkołach, lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami, lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
  • 4) osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia Burmistrzowi Miasta Pułtusk dowód osobisty lub – w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na  ustalenie tożsamości albo w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niezgłoszenia się. W szczególnych przypadkach osoba zgłaszająca się do Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się  do kwalifikacji wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba zgłaszająca się przekazuje fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy, oraz przedstawia dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Kwalifikację wojskową dla osób zamieszkałych na stałe lub przebywających czasowo (ponad 3 miesiące) na terenie gminy Pułtusk przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w  Pułtusku, ul. Adama Mickiewicza 36B (Akademia im. Aleksandra Gieysztora – filia Akademii Finansów i Biznesu VISTULA) w dni powszednie od 1 czerwca 2022 r. do  15  czerwca 2022 r.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli z ważnych przyczyn osoba nie może stawić się  w  wyznaczonym terminie, zawiadamia o tym pracowników Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Staszica 35 (pok.  104, tel. 23 306 72 42). Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w  Obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku