Zdjęcie kwiatów i krzewów w ogrodzie
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk, ogłasza w dniu 09 maja 2024 r. konkurs pn. „Ogrody Pułtuska 2024”.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2024 r. Ocena zgłoszonych do konkursu ogrodów i balkonów odbędzie się w terminie do dnia 13 lipca 2024 r., a ogłoszenie wyników nastąpi podczas tegorocznych obchodów Dni Patrona Pułtuska Św. Mateusza.

I. MISJA I CELE KONKURSU

W swoich założeniach konkurs jest zachętą do dbania o estetykę nieruchomości i najbliższego otoczenia poprzez ukwiecenie swych ogrodów i domów. Celem konkursu jest uświadomienie mieszkańcom, że stan ich otoczenia ma bardzo istotny wpływ nie tylko
na ich samopoczucie, ale również na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną całej Gminy Pułtusk.

Konkurs umożliwia zaangażowanie mieszkańców Pułtuska na rzecz ochrony przyrody, poprawienia estetyki miasta, tworzenia nowych terenów zieleni.

Istotnym celem konkursu będzie budowanie świadomości, jaką radość przynosi praca i odpoczynek wśród zieleni, w miejscu pięknym i czystym, w mieście i na wsi.

            Konkurs odbywa się w czterech kategoriach tematycznych:

1. ogród w mieście, 

2. ogród na wsi,

3. ogródek osiedlowy

4. balkon pełen kwiatów.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Konkurs ma charakter amatorski, jest otwarty, dostępny dla każdego mieszkańca i instytucji publicznej

III. ZGŁOSZENIA

1.Chętnych do udziału w konkursie zapraszamy do składania zgłoszeń.

2. Osoby rekomendowane do udziału w konkursie przez inne osoby powinny wyrazić zgodę na udział w konkursie.

3. Termin i miejsce dokonywania zgłoszeń: do dnia 30 czerwca 2024 r., Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, tel. (23) 306 72 27.

4. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać następujące dane:

a. Nazwisko i imię lub nazwa instytucji,

b. Adres uczestnika konkursu,

c. Adres zgłaszanego ogrodu,

d. Kategoria: ogród w mieście/ ogród na wsi/ ogródek osiedlowy/ balkon pełen kwiatów

e. Telefon kontaktowy

IV. OCENA PRAC, WYNIKI I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Termin zgłaszania uczestnictwa upływa w dniu 30 czerwca 2024 r.

2. Obiekty zgłoszone do konkursu oceniane będą do dnia 13 lipca 2024 r., przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Miasta Pułtusk.

3. Laureaci Konkursu i pozostali uczestnicy zostaną powiadomieni o dacie i miejscu uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień.

4. Komisja ma prawo sprawdzenia i weryfikacji informacji zawartych w zgłoszeniach.

5. Kryteria oceny: kompozycja, funkcjonalność, spójność z otoczeniem.

6. Spełnienie kryterium oceniane będzie w skali od 1 do 10 punktów.

7. Ocena końcowa jest sumą punktów, I miejsce zajmuje i otrzymuje nagrodę główną, praca otrzymująca najwyższą liczbę punktów w danej kategorii.

8. Nagrody będą przyznawane we wszystkich czterech kategoriach

9. W ramach oceny, Komisja może wskazać obiekty niezgłoszone faktycznie do konkursu, widokowo i kompozycyjnie interesujące, które zostaną wyróżnione nagrodą specjalną.

V. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Urząd Miejski w Pułtusku reprezentowany przez Burmistrza Miasta Pułtusk, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Zgoda uczestników na przetwarzanie ich danych jest wyrażana dobrowolnie poprzez wypełnienie odpowiednich pól w formularzu zgłoszenia do konkursu „Ogrody Pułtuska 2024”

2. Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu jest – Urząd Miejski w Pułtusku reprezentowany przez Burmistrza Miasta Pułtusk.

3. Zakres przetwarzania danych osobowych:

– imię
– nazwisko
– adres uczestnika konkursu
– telefon kontaktowy

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu.

5. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W sprawach nieujętych w postanowieniach regulaminu głos decydujący mają organizatorzy (Komisja Konkursowa).

DO POBRANIA :

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska