Logo ngo ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Facebook
Facebook
YouTube

Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na  realizację zadań publicznych Gminy Pułtusk na rok 2024.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), w skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ww. ustawy, z wyłączeniem przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorących udział w konkursie.

Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny formalnej i oceny merytorycznej poszczególnych ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu konkursowym oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność na terenie bądź na rzecz Gminy Pułtusk, mogą wskazywać kandydatów do Komisji Konkursowej za pomocą formularza załączonego do niniejszego komunikatu.

Kandydat na członka Komisji Konkursowej powinien spełniać następujące kryteria:

  1. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać w pełni z praw publicznych,
  2. posiadać nieposzlakowaną opinię,
  3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pułtusk na rok 2024.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Podpisane formularze zgłoszeniowe (zdjęcia lub skany) należy przesłać w terminie do 15 lutego 2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dominik.pastewka@pultusk.pl

Do pobrania:

Samodzielny Referat Edukacji