Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W dniu 10 czerwca br. Gmina Pułtusk zawarła dwie umowy z Województwem Mazowieckim.

Pierwsza umowa dotyczy udzielenia dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 215.000 zł na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych
do gruntów rolnych. Nazwa inwestycji: „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w Gminie Pułtusk”. Dzięki udzielonej dotacji wykonana zostanie nawierzchnia drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych
o powierzchni 3.365 m2 i o długości 673 m.

Druga umowa dotyczy udzielenia dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego
w wysokości 20.000 zł w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAZNICE OSP-2020 na wykonanie remontu stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, posadzki, ścian, sufitu i oświetlenia w budynku remizy OSP
w Grabówcu.

Z ramienia Województwa Mazowieckiego umowy zostały podpisane przez Marszałka Adama Struzika
i Wicemarszałka Wiesława Raboszuka. Z ramienia Gminy Pułtusk umowy podpisał Burmistrz Wojciech Gregorczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Teresy Turek.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych