Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie usunięcia azbestu
i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Pułtusk (budynki mieszkalne, gospodarcze oraz inne).

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać na formularzu wniosku wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Pułtusk.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Pułtusku oraz na stronie internetowej www.pultusk.pl (poniżej
w załączeniu). Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. (23) 306 72 21 w Urzędzie Miasta
w Pułtusku.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Program jest realizowany etapami każdorazowo po pozyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska