Facebook
Facebook
YouTube

Oczekiwana przez dużą część mieszkańców Popław inwestycja dot. budowy ul. Granicznej i Sarbiewskiego w niedługim czasie doczeka się realizacji. Możliwość wybudowania drogi w pełnym zakresie (jezdnia, kanalizacja deszczowa, ścieżka pieszo-rowerowa oraz przebudowa mostka) będzie możliwa dzięki przyznaniu w ostatnich dniach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz wcześniej uzyskanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Przypomnijmy:

Zadanie pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” znajduje się w budżecie Gminy Pułtusk od roku 2015, kiedy gmina złożyła wniosek na budowę ścieżek rowerowych dla 9 ulic położonych na terenie miasta. Jednakże zasady dofinansowania wyraźnie wskazywały, że dofinansowaniem objęte będą wyłącznie ciągi rowerowe lub pieszo-rowerowe wraz z niezbędną infrastrukturą rowerową (stojaki rowerowe, wiaty, stacje naprawcze). W skutek tak skonstruowanych zasad dofinansowania gmina Pułtusk mogła liczyć na środki finansowe jedynie na budowę części ul. Granicznej liczącej ponad 1 km. budowanej od podstaw. Podobnie rzecz się miała w odniesieniu do pozostałych ulic, z wyjątkiem ul. Gajkowicza i ul. Słowackiego, które stanowią w całości ciąg pieszo-rowerowy.

Obecny Burmistrz Pułtuska w lipcu 2019 roku podjął decyzję o złożeniu wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych na zakres nieobjęty dofinansowaniem w ramach RPO WM 2014-2020 tj. na wykonanie jezdni, kanalizacji deszczowej i chodników stanowiących ok. 70% kosztów ww. ulic.   

W dniu 17 lipca br. Urząd Wojewódzki zaktualizował listę zadań rekomendowanych do dofinansowania, klasyfikując przedmiotowe ulice na 102 pozycji wśród przyznanych dofinansowań, a w dniu 27 lipca
2020 r. Wojewoda Mazowiecki pisemnie powiadomił Gminę Pułtusk o przyznanym dofinansowaniu w kwocie 2.994.233,25 złotych. Połączenie tych dwóch źródeł finansowania na wykonanie poszczególnych elementów dróg stanowi bardzo korzystną konstrukcję finansową dla budżetu Gminy Pułtusk i pozwoli na zrealizowanie zadania w pełnym zakresie. Ulice Graniczna, Sarbiewskiego, jak i będącą obecnie w przebudowie ul. Bartodziejska, zamkną rozpoczęty w 2019 roku ciąg rowerowy wschód-zachód zapoczątkowany ulicami Słowackiego i Gajkowicza.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych