Piesek 2
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Referat Podatków i Opłat Lokalnych przypomina:

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych posiadających psy i powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, a wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Opłata od posiadania psa wynosi 50 zł i była płatna bez wezwania do dnia 16 maja 2022 roku, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku na konto: URZĄD MIEJSKI w Pułtusku PKO BP 16 1020 1592 0000 2902 0276 3555 lub bezpośrednio w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Miejskim.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu
posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Opłata nieuiszczona w terminie płatności, podlega ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji, prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i działającego w jego imieniu poborcę skarbowego, co naraża podatnika na ponoszenie dodatkowych kosztów.
W II półroczu 2022 roku planowane są kontrole w celu sprawdzenia czy właściciele zgłosili swoje psy do ewidencji oraz czy posiadają szczepienia przeciwko wściekliźnie.
Przypomnienie dla właścicieli psów uznawanych za agresywne: zezwolenie należy uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; po informację i zezwolenie można zgłaszać się do Urzędu Miejskiego pok. nr 27. Informację w sprawie uiszczania opłaty można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pok. nr 7, tel. 23 306 72 07.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku