LX sesja Radu Miejskie (ogłoszenie)
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Uprzejmie informuję, że zwołuję LX sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 26 maja 2022r. (czwartek) o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady. 

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawy różne i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pomiędzy Gminą Pułtusk i Województwem Mazowieckim.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 6 położnej w obrębie 5 miasta Pułtusk.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Trzciniec i części wsi Głodowa, gm. Pułtusk (etap 1 po rozstrzygnięciu nadzorczym).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pułtusku.
 13. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 14. Przedłożenie protokołów z LVII, LVIII i LIX sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 15. Odpowiedzi na sprawy różne i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz