GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ - ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku zapraszają do udziału w kolejnej edycji gminnego konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową.

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Gminy Pułtusk.

 REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem konkursu „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” (zwanym dalej

„Organizatorem”) jest Burmistrz Miasta Pułtusk i Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku.

ROZDZIAŁ II – CELE KONKURSU

1. Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.

2. Edukacja w zakresie poznawania obyczajów i znaczenia świątecznej symboliki.

3. Rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności dzieci.

ROZDZIAŁ III – WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu Gminy Pułtusk.

2. Temat tegorocznej edycji konkursu: “Gwiazdy tańczyły w noc, gdy przyszedł Pan”.

3. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:

 Kategoria I – przedszkola i klasy „0” szkół podstawowych;

 Kategoria II – szkoły podstawowe – klasy I-IV;

 Kategoria III – szkoły podstawowe – klasy V-VIII;

4. Każda szkoła/przedszkole może przekazać maksymalnie 10 kartek w każdej kategorii.

5. W konkursie biorą udział kartki w formacie 10×15 cm, wykonane dowolną techniką

płaską.

6. Prace powinny zostać wykonane przez uczestników podczas zajęć szkolnych/przedszkolnych. Każda praca powinna na odwrocie zawierać informację: imię i nazwisko, wiek, kategorię i nazwę szkoły/przedszkola, do którego uczęszcza uczestnik konkursu, a także imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca. 7. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia, stanowiącą załącznik

do niniejszego regulaminu.

8. Wyklucza się prace zbiorowe.

9. Prace konkursowe należy dostarczyć do Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku do 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) do godz. 12.00 (sekretariat szkoły).

10. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć

nagrodzonych prac.

11. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu.

ROZDZIAŁ IV – OCENA I NAGRODY

1. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.

2. Jury będzie zwracało uwagę na: estetykę wykonania, oryginalność kompozycji oraz

samodzielność wykonania.

3. Decyzje jury są ostateczne.

4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Gminy Pułtusk www.pultusk.pl 24 listopada 2023 r., natomiast nagrody wręczone zostaną 17 grudnia 2023r. podczas SPOTKANIA WIGILIJNEGO dla mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego.

Spośród wszystkich dostarczonych kartek konkursowych Jury wybierze jedną, która

otrzyma specjalne wyróżnienie i będzie oficjalną kartą bożonarodzeniową Burmistrza

Miasta Pułtusk.

ROZDZIAŁ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dostarczenie pracy wraz z Kartą zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na warunki Regulaminu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa