Mazowsze dla zabytków Mazowsze dla sportu (baner)
Facebook
Facebook
YouTube

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, Gmina Pułtusk otrzymała 170 200,00 zł (75% wartości całej inwestycji)  dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa skateparku” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku. Taką decyzję w dniu 23 maja 2023r. podjął Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Rozbudowa polegać będzie na wykonaniu minirampy z elementem spine
na nawierzchni z kostki brukowej.

Celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i kultury fizycznej.

Działanie wpisuje się w aktualnie prowadzone prace na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku, polegające na przebudowie przez Gminę Pułtusk obiektów sportowych w celu stworzenia kompleksu rekreacyjno-sportowego.

W ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2023 roku
 – ”Mazowsze dla zabytków”
, Gmina Pułtusk otrzymała 200 000,00 zł dofinansowania
na realizację zadania pn. „Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
rr 1 w Pułtusku- Etap II”

Remont polegać będzie na kontynuacji poprawy stanu elewacji budynku
oraz na odtworzeniu i montażu stolarki okiennej na elewacji zachodniej, ściana zachodnia.

Celem inwestycji jest poprawa stanu elewacji budynku oraz ochrona zabytku, który stanowi wartość historyczną i kulturową jako część historii miasta Pułtusk.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.