Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że zgodnie z § 5 załącznika do uchwały Nr LVII/510/2022 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk z późn. zm. podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do remontu wraz  z zakresem niezbędnych do wykonania prac przez przyszłego najemcę (na koszt najemcy):

Nieruchomość położona jest przy ul. 17 Sierpnia 58.

Powierzchnia użytkowa lokalu nr 3 przy ul. 17 Sierpnia 58 wynosi 38,00m2 .

Czas trwania najmu – nieoznaczony.

Zgodnie z § 7 ust. 3 załącznika do w/w uchwały „Osoby ujęte na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu lub w rejestrze zamian, zainteresowane przydziałem lokalu ujętego  w wykazie,
o którym mowa w ust. 2, mogą zgłaszać wnioski o jego przydział  w okresie wywieszenia wykazu, przy czym pierwszeństwo przydziału przysługuje osobom ujętym w rejestrze zamian.”

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 7 ust. 6 załącznika do w/w uchwały „Jeżeli do przydziału lokalu do remontu kwalifikuje się kilka gospodarstw domowych, o wyborze osoby decyduje
w pierwszej kolejności ilość punktów, a następnie wielkość gospodarstwa domowego.”

Czynsz będzie naliczany zgodnie z zasadami obowiązującymi w mieszkaniowym zasobie Gminy Pułtusk.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 23 306 72 67 oraz 518 499 722.

Za pierwszy dzień wywieszenia niniejszego wykazu uważa się dzień zamieszczenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Wojciech Gregorczyk
Burmistrz Miasta Pułtusk