Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

22 września Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wraz ze Skarbnikiem Miasta Teresą Turek podpisali z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego – Wicemarszałkiem Wiesławem Raboszukiem i Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosławem Rybickim, w obecności przedstawiciela Marszałka Adama Struzika Radnego Sejmiku Mazowieckiego Konrada Wojnarowskiego, umowę na duże dofinansowanie ważnego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury wodociągowej w miejscowości Ponikiew” w kwocie 5.000.000,00 zł.

19 kwietnia br. Gmina Pułtusk złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy finansowej dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury wodociągowej w miejscowości Ponikiew”, a zakładanym celem realizacji zadania jest zwodociągowanie Ponikwi, jednej z nielicznych miejscowości w gminie Pułtusk nieposiadających sieci wodociągowej, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kilka dni wcześniej, 15 września, dotarła do Urzędu Miejskiego w Pułtusku ważna informacja, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zaproszono więc przedstawicieli Gminy Pułtusk do podpisania umowy.

Sołtys Ponikwi, pan Andrzej Mróz, nie kryje radości, że wieś będzie miała wreszcie swój wodociąg. Jak twierdzi, woda studzienna jest mocno zakamieniona i niesmaczna. Inicjatywę odbiera jako ważny przejaw postępu cywilizacyjnego, który dociera wreszcie również do jego wioski.

Planowane koszty inwestycji ogółem – 6.150.000,00 zł.
Koszty kwalifikowalne – 5.000.000,00 zł.
Poziom dofinansowania (100% kosztów kwalifikowalnych) – 5.000.000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania:
1. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ponikiew.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ponikiew.

Przewidywane zakończenie realizacji projektu – czerwiec 2025 r.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku