Obrazki przedstawiające zakreślony głos i głos oddany wrzucany do urny wyborczej
Facebook
Facebook
YouTube

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW!

Do 2 kwietnia 2024r. każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców, właściwym dla miejsca stałego zamieszkania (podstawa prawna: art. 36 §6 Kodeksu wyborczego).

Sprawy dotyczące udostępniania spisu wyborców można załatwić:
– w Urzędzie Miejskim w Pułtusku ul. Rynek 41 w Wydziale Spraw Obywatelskich
(pokój nr 2), w godzinach pracy urzędu, tj.
poniedziałek                           08:00 17:00
wtorek, środa, czwartek        08:00 16:00
piątek                                     08:0015:00
– za pośrednictwem poczty elektronicznej składając wniosek do urzędu przez stronę  gov.pl  opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
– samodzielnie za pośrednictwem usługi  dostępnej  na stronie obywatel.gov.pl

Aby uzyskać dostęp do swoich danych wymagane jest: zalogowanie się do usługi, a następnie przejście do sekcji “Twoje dane” oraz do zakładki: “Centralny Rejestr Wyborców”.

Więcej informacji na stronie
https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2

PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca, który:
– najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat,
– wyborca z orzeczoną w stopniu znacznym lub umiarkowanym niepełnosprawnością.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborca składa wniosek o jego udzielenie, a osoba wskazana na pełnomocnika zgodę na jego przyjęcie.
Do tych dokumentów należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności wyborcy (w przypadku wyborcy niepełnosprawnego). W sytuacji, gdy wyborca najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat orzeczenia nie przedstawia.
Wnioski o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania można składać do 29 marca 2024 r. 
Termin złożenia wniosku w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem upływa w dniu 12 kwietnia 2024 r.

Wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pułtusku (pokój nr 2), w godzinach pracy urzędu:
poniedziałek                           08:00 17:00
wtorek, środa, czwartek        08:00 16:00
piątek                                     08:0015:00

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-przez-pelnomocnika

PRAWO DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
Korespondencyjnie mogą głosować:
– wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat,
– wyborcy z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, bez ograniczenia wieku.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce
do 25 marca 2024 r. Termin złożenia wniosku w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa 11 kwietnia 2024 r.

Wyborcy podlegający w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji, izolacji w warunkach domowych zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się do 5 dni przed dniem wyborów,
tj. 2 kwietnia 2024 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie i izolacji, izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego3

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pułtusku