ratusz
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 15 lipca 2020 r.  o godz. 15.30. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz