Zasady segregacji odpadów
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. selektywna segregacja odpadów stała się naszym wspólnym prawnym obowiązkiem. Informujemy, że w celu wyegzekwowania realizacji tej powinności na terenie Gminy Pułtusk od dnia 1 czerwca br. będą przeprowadzane systematyczne kontrole terenowe, których celem będzie uzyskanie stanu optimum prawidłowego sposobu zbierania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje w art.6ka [Przyjęcie odpadów jako niesegregowane] następujące sankcje:

  1. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości.
  2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3 – cyt.: Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
    w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy.

Przypominamy również, że utrzymanie porządku i czystości w altanach przeznaczonych do gromadzenia odpadów należy do administratorów budynków i do nich należy zgłaszać wszelkie wnioski w tym zakresie.

W załączeniu udostępniamy ponownie informację dot. prawidłowej selektywnej segregacji odpadów.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska