Urząd Miasta
Facebook
Facebook
YouTube

Uprzejmie informuję, że zwołuję LXXX sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 26 kwietnia 2023r. (środa) o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady.

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawy różne i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 7. Podjęcie  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania Statutu Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
 10. Podjęcie  uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działek położonych w obrębie 24 miasta na lokale mieszkalne położone w budynku przy ul. Białowiejskiej 5a.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikaty przy ich sprzedaży.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie
  12 miasta Pułtusk.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży działek gruntu położonych
  w obrębie 10 miasta Pułtusk.
 16. Przedłożenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku za 2022 rok.
 17. Przedłożenie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Pułtusk za 2022 rok.
 18. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 19. Przedłożenie protokołów z LXXVI,  LXXVII oraz LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 20. Odpowiedzi na sprawy różne i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Ireneusz Purgacz